Is it only about Baptisms, Buildings and Budgets? – Onko kaikki kiinni kasteista, kirkoista ja kolehdeista?

Wow! I  found very healthy and balanced teaching about success and blessing. – Mahtavaa! Löysin erittäin tervettä ja tasapainoista opetusta menestyksestä ja siunauksesta.

Blessing comes when God shows up in our ministry. Lives are really transformed from the inside out. Good works flow out of love. There is a powerful and real experience of God in the meeting, class, or counseling session. Blessing can sometimes be seen in baptisms, buildings, and budgets being up but this is a secondary effect of the blessing and not the focus of the ministry. The focus of the ministry is to seek the presence, power, and peace of God. Every aspect is touched by God not just the physical. The emotional, mental, and spiritual realities are all impacted.

Siunaus tulee, kun Jumala näyttäytyy palvelutyössämme. Elämä muuttuu toden teolla sisältä ulos. Hyvät työt virtaavat ulospäin rakkaudesta. Tilaisuuksissa, opetustilanteissa ja sielunhoitohetkissä Jumala koetaan voimakkaasti ja todellisesti. Siunaus nähdään ajoittain kasteiden määrässä, kirkkojen koossa ja kolehdin suuruudessa, mutta tämä on siunauksen seuraus, ei palvelutyön keskiö. Palvelutyön keskiö on Jumalan läsnäolon, voiman ja rauhan etsiminen. Jumala koskettaa jokaista elämän osa-aluetta, ei pelkästään fyysistä. Tunteiden, mielen ja hengen ulottuvuudet sisältyvät kaikki siihen, mitä Jumala koskettaa.

by Pete Wilson, Living Waters Christian Counseling Blog

If you may read in English, with pleasure, visit http://livingwaterchristiancounseling.org/2014/05/01/what-is-the-difference-between-success-and-blessing/

vaikuttavaa-uskoa_talvi

Finding Strength in Difficult Times – Voimaa vaikeuksien keskellä

Passing through the Valley of Weeping (Baca), they make it a place of springs;
The early rain also covers it with blessings.

They go from strength to strength [increasing in victorious power];
Each of them appears before God in Zion. (Ps. 84: 7-8, Ampl.)

Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde,
ja sade antaa heille siunauksensa.

Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he saapuvat Siioniin Jumalan eteen. (Ps. 84: 7-8, KR -92)

God is faithful – Jumala pysyy Sanassaan

God is faithful, by whom you were called into the  fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord.  1 Cor 1: 9 — Jumala on kutsunut teidät Poikansa Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme, yhteyteen, ja hän pysyy sanassaan.  1 Kor 1:9

vaikuttavaa-uskoa_talvi

Christmas Blessings – Joulun Siunausta

For unto us a Child is born, Unto us a Son is given; And the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. (Isa 9: 6, NKJV)

Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. (Jes. 9: 6, KR -92)

The Spirit gives Life – Henki tekee eläväksi

It is the Spirit who gives life; the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. – Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. (Joh. 6: 63)

All I need – Kaikki, mitä tarvitsen

Jesus said: ´I am the way and the truth and the life.´ (John 14: 6) – It is sufficient for me. It is all I need. – Jeesus sanoi: ´Minä olen tie, totuus ja elämä´. (Joh. 14: 6) – Tässä on minulle kyllin. Se on kaikki, mitä tarvitsen.

faith-in-work-alkukesa