Digging Deeper – Pintaa syvemmälle

Church of Dreams – Unelmaseurakunta

This story sounds like mine. – Seuraava kertomus muistuttaa omaani:

I grew up in a Pentecostal/Charismatic Spirit-filled Church with people being slain in the Spirit, praying in tongues and prophesying happening regularly in meetings. – Kasvoin helluntalais-karismaattisessa Hengen täyttämässä seurakunnassa, jossa ihmiset kaatuivat maahan Hengen voimasta, puhuivat kielillä ja profetoimista kuultiin säännöllisesti tilaisuuksissa. Simon Crowe Growing in the Spirit

I hear voices rising with enthusiasm. – Kuulen innostuneita äänenpainoja:

Wow! This kind I want to see in my church! Its so dry… – Wau! Tätä haluan nähdä omassa seurakunnassani. Se on niin kuiva…

A Very Important Question – Hyvin tärkeä kysymys

But, actually, why did Jesus send Holy Spirit? – Mutta, tosiasiassa, miksi Jeesus lähetti Pyhän Hengen?

Looking through the book of Acts I understood the purpose of the Holy Spirit is to empower us to be witnesses. – Käydessäni läpi Apostolien tekoja ymmärsin, että Pyhän Hengen tehtävä oli antaa voima kertoa Jeesuksesta.

Yes, that is the point! – Juuri näin. Tämä on homman juju!

Holy Spirit isn´t only for us, but for reaching the world around us. – Pyhä Henki ei ole pelkästään meitä itseämme varten, vaan jotta tavoittaisimme ympäristömme.

If the move of Holy Spirit doesn´t go outside of Churches it doesn´t fulfill all of it´s purpose

Mikäli Pyhän Hengen liikehdintä ei mene seurakuntien ulkopuolelle, se ei täytä täysimittaisesti tarkoitustaan

Some times, in the cases which we call ”revivals” Holy Spirit seems to move among believers. In Acts revival was turning city up-side- down with Spirit-filled preaching, signs and wonders. – Joskus siinä mitä kutsumme ”herätykseksi” Pyhä Henki näyttää liikkuvan uskovien keskellä; Apostolien teoissa herätys käänsi kaupungin päälaelleen Hengen täyteisen saarnaamisen, ihmeiden ja merkkien myötä.

Power not an Oddie – Voima, ei kummajainen

Simon Crowe notes aptly. – Simon Crowe toteaa mielestäni osuvasti:

The Holy Spirit is to empower us to be witnesses and not to have strange meetings. – Pyhän Henki on sen vuoksi, että saisimme voiman kertoa Jeesuksesta, ei siksi, että tilaisuuksistamme tulisi outoja.

Reaching the lost, not freaking them out

Saavuttaaksemme kadonneet, ei pelottaaksemme heitä pois

I want to see the lost get saved; I want to see that need that the Holy Spirit can minister to. – Haluan nähdä, että ne, jotka eivät tunne Jeesusta, tulevat Hänet tuntemaan ja pelastuvat. Haluan myös nähdä ne tarpeet, joissa Pyhä Henki voi palvella meitä.–The purpose of the Holy Spirit is to reach the lost not freak them out! – Pyhän Hengen tehtävä on löytää kadonneet ei pelotella heitä pois!

So… let´s be bold – and wise. – Jotenka, ollaan rohkeita – ja viisaita.

Step out and speak to people where ever you go and the Holy Spirit will empower you to be a witness. That’s why the Holy Spirit is given to us.

Astu ulos, puhu ihmisille missä ikinä liikut ja Pyhä Henki antaa sinulle voiman kertoa Jeesuksesta.

 

 

 

Aitoa vai epäaitoa? – Siinä kysymys

Blogi on saanut alkunsa uskon pohdinnasta:

 • mikä on aitoa
 • mikä on epäaitoa

Monet kirjoituksista liippaavat aihepiirejä:

 • Raiteiltaan suistunut karismaattisuus:
  • Suuren osan aikuisiästäni olen viettänyt erilaisissa karismaattisissa yhteisöissä.   Olen kohdannut paljon rakentavaa – ja myös ihmisten käsissä tuhoisaksi muuttunutta karismaattisuutta.
 • Hengellinen väkivalta: Hengellisyys on erittäin herkkä alue väkivallalle. Peruslähtökohtaisesti usko edustaa ”uskovaiselle” pyhää, hyvää ja oikeaa. Siksi se tarjoaa mahtavan pelikentän henkilöille, joille hengellisyys on (väki)vallan väline.
 • Narsismi: Kokemukseni mukaan varsin monen väkivallan ilmiön takana pilkistää narsismi – siitä syystä, että narsisti kykenee ilman oman tunnon kolkutusta ylittämään hyvän maun rajat myös uskoon ja pyhään liittyvissä asioissa.

Toivon, että näistä kirjoituksista on apua siinä, että pystyt

 • huomaamaan, jos olet mukana epäterveessä yhteisössä tai ihmissuhteessa
 • asettamaan itsellesi ja elämällesi terveet rajat
 • tunnistamaan mahdollisen narsismin ilmiöiden takana

Tutustu lisää sinua kiinnostaviin kategorioihin ja avainsanoihin.

Esimerkiksi aito usko:

Askelet – lähemmä Herraa

Puhdistuminen ja eheytyminen – ja lähemmäksi Herraa pääseminen – edellyttää jostain luopumista, jonkin jättämistä. Se, mikä ei kuulu Herran elämänpiiriin, täytyy jäädä, se mikä on kipeää, täytyy parantua – ja askelet lähemmäksi Herra sulkevat pois askeleet, jotka vievät kauemmaksi Herrasta.

Artikkelistä Yö ja eheys, 23.6.2013

Kasvun suunnat – Osa 1

Video on osa 26.1.17 pitämääni opetusta Kasvun suunnat.

Kymmenminuuttinen johdattaa Efesolaiskirjeen teemoihin, piirtää Paavalin innostunein sanoin kuvaa seurakunnasta ja pohjustaa seuraavaa osaa ajatuksilla ylpeydestä ja nöyryydestä.

 

Use the Armor! – Käytä sota-asua!

When I saw this, I got to think, why I don´t read children´s book  more often! 🙂 – Tämän nähtyäni ajattelin, miksi en lue lasten kirjoja useammin. 🙂

This was a book written of ancient Roman soldiers (and I found it at one of schools where I visit because of my work). – Kirja kertoi muinaisen Rooman sotilaista (löysin sen eräältä niistä kouluista, joissa käyn työni vuoksi).

untitled (831 of 5)

When the enemy is close enough, beat him using the cupola of your plate and finally stick with your sword.

As we know, Paul has written about the whole Armor of God. – Kuten tiedämme, Paavali kirjoitti Jumalan koko sota-asusta.

–taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. —and the sword of the Spirit, which is the word of God– Ottakaa uskon kilpi voidaksenne sammutaa pahan palavat nuolet — ja Hengen miekka, joka on Jumalan Sana–

.. ja sitten nostaa ylös Jumalan Sanan ja käyttää sitä.

vaikuttavaa-uskoa_talvi

All Days in His Mighty Hands – Kaikki päivät Kaikkivaltiaan käsissä

This morning I remembered the fantastic promise, written in Psalm 121. – Tänä aamuna muistin valtavan lupauksen, joka on kirjoitettu Psalmissa 121.

I look up to the mountains;
    does my strength come from mountains?
No, my strength comes from God,
    who made heaven, and earth, and mountains. (Ps. 121: 1-2, The Message)

Minä kohotan katseeni vuoria kohti.
Mistä saisin avun?
Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. (Ps. 121: 1-2)

Mountains in Mexico - Vuoria Meksikossa. Photo taken by Arto Lehikoinen, 2012. Kuvan ottanut Arto Lehikoinen 2012. Canon Powershot S5IS

Don´t look around. Look up. – Älä katso ympärillesi. Katso ylös.

DSC_4571
Space – Tilaa. Photo taken by Pauliina Kuikka D300.

There you get right solution and real help. – Sieltä sinä saat oikean ratkaisun ja todellisen avun.

The Psalm continues – Psalmi jatkuu:

He guards you when you leave and when you return,
    he guards you now, he guards you always.

Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina.

All of our days are in His mightifull hands! – Kaikki päivämme ovat Hänen voimakkaissa käsissään!

Paras on edessä päin

Oletko koskaan katsonut huikaisevaa näkymää – korkealle kaartuvaa taivasta tai täynnä tähtiä tuikkivaa öistä taivasta – ja ihmetellyt valtavuutta, jonka näet edessäsi?

Daniel kirjoitti näkemästään näystä:

Oikeat opettajat loistavat
niin kuin säteilevä taivaankansi,
ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen,
loistavat kuin tähdet,
aina ja ikuisesti.

Siinä kuvataan ylösnousemuksen jälkeistä elämää, nimenomaan sitä hyvää osaa, jonka saavat ”oikeat opettajat” ja ne, jotka ovat ”saattaneet monia vanhurskauteen”.


Ajoittain törmään hengellisessä kentässä ihan vietävään oppineisuuskritiikkiin. Joidenkin mielestä oppineisuus, ajattelu, älyllisyys torppaa automaattisesti Hengen toiminnan. Raamatun tutkiminen – erityisesti jos otetaan mukaan kielianalyysi tai alkukielet – hui kauhistus, sentään – eihän siinä usko kestä mukana. Vai kestääkö sittenkin?

Raamatun tutkiminen, opiskelu, jne. ei ole elävän uskon tai yliluonnollisen vastakohta. Päinvastoin:

 • Tutkiminen ja opiskelu voi avata uusia näkökulmia tuttuun aiheeseen.
 • Tutkiminen ja opiskelu voivat myös varjella opillisilta ojilta.

Sanat, jotka löytyvät Raamatustamme, on lausuttu ja kirjoitettu tietyssä historiallisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa, tietyille ihmisille ja tietyllä kielellä. Jos unohdamme asiayhteyden, voimme ajautua hakoteille sanomaa tulkitessamme.


Keitä ovat taivaankannen tai tähtien lailla loistavat? Suurimman osan elämääni olen viettänyt nk. herätyskristillisissä piireissä: olen kuullut kohdan tulkittavan herätyshenkisesti ts. ne, joiden kautta tulee ihmisiä paljon nk. uskoon ovat taivaalla loistavia tähtiä.

Heprean runollinen ja profeetallinen kieli sisältää tehokeinona toiston: sama asia sanotaan kahteen kertaan eri sanoin, ehkä eri näkökulmasta tai edellä sanottua vahvistaen. Tässä huomaamme suomalaisessakin käännöksessä kyseisen ilmaisun.

Oikeat opettajat (KR -92), taidolliset (KR -32), viisaat (wise, useat englanninkieliset käännökset) tuovat esiin erilaisia käännösvaihtoehtoja heprean teon sanasta שכל [sakal]. Sana voidaan kääntää esimerkiksi ´olla viisas, olla ymmärtäväinen, olla harkitseva, huolellinen tai varovainen, opettaa, olla näkemystä tai käsityskykyä´. Merkitys on hyvin lähellä Paavalin Uudessa testamentissa käyttämää ilmausta ´terveen harkinnan/raittiuden henki´.

Monien vanhurskauteen johtaminen avautuu uudesta näkökulmasta, kun huomaamme, että sanan ´monta´ רב [rab] taustalla on sana רבב [rabab] ´monta´ (sanasta tulee myös Uudessa testamentissa tavattava sana ´opettaja´). Vanhurskaus taasen merkitsee sekä vanhurskaaksi tulemista, tekemistä ja julistamista.

Kysymys ei ole pelkästään nk. uskoontulosta, vaan vanhurskauteen opettamisesta.

Samantyyppisen ajatuksen löydämme Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä:

— Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

Kansat piti tehdä Jeesuksen opetuslapsiksi.

Aluksi iskee rimakauhu. Kansat kuulostaa hurjalta. -Kysymys on lopulta siitä, että jokainen tekee jotakin, yhdelle (tai muutamalle) kerrallaan.

Viime sunnuntain, tuomiosunnuntain, tekstin äärellä havahduin siihen, kuinka Jeesus puhui seuraajilleen yksikössä:

— kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. (Matt. 25: 40)

Tiivistäen: Meidät on kutsuttu olemaan viisaita ja ymmärtäväisiä – ja rohkaisemaan, tukemaan ja auttamaan toinen toistamme matkalla.

Daniel näki ajallisen ajan taakse, siihen hetkeen, kun viisas ja ymmärtäväinen – toinen toista tukenut, auttanut ja rohkaissut – saa niittää hedelmää.

Danielin näystä minulle välittyy kuva siitä, kuinka tällainen ihminen on ajassa loistanut Jumalan asiaa, ellen sanoisi kirkkautta; iankaikkisuudessa hän loistaa edelleen – ajan rajoituksista vapaana, entistäkin kirkkaammin.

Tällainen tuomiosunnuntain teksti antaa paljon toivoa ja rohkeutta. Paras oikeasti on edessä päin.