Rukous meni mukkelis makkelis – Prayer up-side-down

A Radical Point of View – Radikaali näkökulma

Occasionally, it is very healthy to read something which turn your preconseptions up-side-down.- Ajoittain on hyvinkin terveellistä lukea jotain, mikä kääntää ennakko-olettamuksesi päälaelleen.

Today this happened to me when I read this very radical point of view to prayer. – Näin tapahtui tänään minulle lukiessani tätä rajua näkökulmaa rukoukseen.

They prayed for more boldness when most of us would pray for protection! – He rukoilivat rohkeutta enemmän kuin varjelusta.

The church would not have gotten past the first century if they had prayed for protection instead of boldness.- Seurakunta ei olisi saanut ensimmäistäkään vuosisataa, jos he olisivat rukoilleet varjelusta eivätkä rohkeutta. Simon Crowe – Growing Your Church in Word

Well, could it be like that, really?

No, voisiko asia olla tosiaan noin?

As I am looking at it more closely Simone Crowe seems to have caught up with the important idea. –  Tarkemmin ajateltuna Simon Crowe näyttää tavoittaneen tärkeän ajatuksen:

Protection is inward focused. – Varjeluksen tähtäin on sisällä.Boldness is outward focused. – Rohkeuden tähtäin on ulkona.

Crowe seems to found the surprising motive behind praying boldness. -Crowe näyttää löytäneen yllättävän motiivin rohkeutta pyytävän rukouksen takana:

They were afraid, that’s why they were praying for boldness. – He pelkäsivät. Siksi he rukoilivat rohkeutta.

You may read the prayer to which Crowe is pointing to Acts 4. – Löydät rukouksen, johon Crowe viittaa Apostolien tekojen luvusta 4:

”Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform signs and wondersthrough the name of your holy servant Jesus.” Acts 4: 29-30 – ”Katso nyt, Herra, kuinka he meitä uhkailevat! Anna palvelijoillesi voimaa pelotta julistaa sanaasi. Ojenna kätesi, niin että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä.” Apt. 4: 29-30

An another perspective to this matter in the article. – Toinen näkökulma aiheeseen artikkelissa Rukousta vai marmatusta? – Valinta on meidän – Praying or murmuring? – We choose

Prayer – A Method or Intimacy? ( Part 2) Points of Prayer – Rukous – metodia vai läheisyyttä? (Osa 2) Näkokulmia rukoukseen

The third book which I have read on my holiday is Sielun hyvä vieras written by Peter Halldorf, a Swedish Pentecostal theologian. – Kolmas vapaalla lukemani kirja on ruotsalaisen helluntaiteologin Peter Halldorfin Sielun hyvä vieras.

In English you may read about this interesting person in the article of The Charisma Magazine.

Suomeksi tästä mielenkiintoisesta persoonasta löytyy Sana -lehden artikkeli.

As you may read from article written about Peter Halldorf, he seems to muster his inspiration and theology from common roots of Christian based on first decades of Christianity. – Kuten Peter Halldorfista kirjoitetusta artikkelista voidaan lukea, hän ammentaa innoituksensa ja teologiansa juurista, jotka ovat kristityille yhteisiä ja ulottuvat kristinuskon ensimmäisille vuosisadoille.

Asceticism may sound strange in our ears, but many thoughts and ideas of Christian theologians of first decades of Christianity – and thoughts and ideas inspirated by them as well – give us much to (re)think. – Askeesi voi kuulostaa vieraalta korvissamme, mutta monet kristinusko ensimmäisten vuosisatojen teologien ajatukset ja ideat – yhtä lailla kuin heidän ajattelunsa innoittamat ajatukset ja ideat – antavat paljon (uudelleen)ajattelemisen aihetta.

Signing to the story about Ananias and Saphira, Halldorf writes – Ananiaan ja Safiran tarinaan viitaten Halldorf kirjoittaa:

Vaikein karsittava on sellainen ahneus, joka vain näennäisesti etsii Jumalaa. – Kun rukouksesta tulee oman itsetunnon vavistamisen, hengellisen kruunaamisemme työväline, emme ainoastaan menetä syvällistä iloamme, vaan me lakkaamme kantamasta sellaista hedelmää, joka saa aikaan elämää. – The most difficult to be cut is that kind of greed, which only apparently seeks for God. When prayers become tools to strengthen your self-esteem or crown us spiritually, we don´t only lose our deep joy, but we stop bearing such kind of fruit, which give birth to life.

Halldorf muistuttaa myös toisesta riskistä, joka vaanii lähellä niitä, jotka kaipaavat lähelle Jumalaa. – Halldorf also points out another risk that lurks close to those who want to be close to God:

Hengellisyys, joka ensisijaisesti hakee elämyksiä, auttaa vain vähentämään rauhattomuutta ja pinnallisuutta – koko ajan me oleme hakeutuassa milloin minnekin, kurssille, konferenssiin, retriittiin tai hengellisen opettajan luokse, aina sinne, mistä uskomme voivamme löytää suurimman lohdun ja syvimmän rauhan. Kun meidät sitä vastoin vedetään Jumalan omaan elämään ja olemme siihen perehtyneet, tunnemme silloin heti, että olemme kotonamme kaikkialla maailmassa, vaikka olemmekin muukalaisia. – Spirituality, which primarily seeks for experiences, will only help to reduce restlessness and superficiality. All the time we look for where to, if that is a course , a conference, a retreat or a spiritual teacher. All the way we try to find the greatest comfort and deepest peace. On the other hand, when we are pulled inside to God ’s own life, and we become familiar with that life, we feel at that time, that we have our home all over the world, even though we are strangers.

More thoughts in my next post – Lisää ajatuksia seuraavassa artikkelissa

Prayer – A Method or Intimacy? ( Part 2) Our Lord – Rukous – metodia vai läheisyyttä? (Osa 2) Isä meidän

Vapaapäivinäni olen lukenut pätkä kerrallaan erilaisia kirjoja. Niistä yksi Kenneth E. Baileyn kirjaa Jeesus Lähi-Idän asukkaan silmin (InterVarsity Press, USA, 2008; Perussanoma, 2008). – Some days off and I have read different books. One of those has been Jesus Through Middle Eastern Eyes. Cultural Studies in the Gospels written by Kenneth E. Bailey (InterVarsity Press, USA, 2008).

For more information about this excellent reseacher, teacher and author, visit his website – Lisää tästä mahtavasta tutkijasta, opettajasta ja kirjoittajasta hänen kotisivullaan (englanniksi)

In his book, Bailey leads a reader into a deeper understanding of the person and significance of Jesus within his own cultural context – lifting away layers of our very different culture. – Kirjassaan Bailey johtaa lukijan syvempään Jeesuksen persoonan ja Jeesuksen merkityksen ymmärtämiseen Jeesuksen ajan kulttuurista käsin. Samalla Bailey ottaa pois aikamme kulttuurista peräisin olevia kerroksia.

Of course, as every book, we may read also this with open eyes and also weighting, if Dr. Bailey is in right or in wrong in his constructions. – Tietenkin, kuten mitä tahansa kirjaa, tätäkin pitää lukea avoimin silmin ja myös arvioiden, onko Tri Bailey oikeassa vai väärässä tulkinnoissaan.

Here you will find some details I found out by reading Jesus Through Middle Eastern Eyes. The book is much more rich and multi-tone, so if you find it in a library or a bookstore, please, read the book yourself! – Tästä löydät muutamia löytöjä, joita tein lukiessani kirjaa Jeesus Lähi-Idän asukkaan silmin. Kirja sinänsä on paljon rikkaampi ja monisävyisempi, joten jos löydät sen kirjastosta tai kirjakaupasta, lue ihmeessa se itse!

1. You may be you when you pray – Voit olla sinä, kun rukoilet

Jewish people prayed in Hebrew. – Juutalaiset rukoilivat hepreaksi.

Many reseachers think that Jesus taught the Lord´s Prayer in Aramea. – Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että Jeesus opetti Isä meidän -rukouksen arameaksi.

You don´t need special language to talk to God. – Et tarvitse jotain tiettyä kieltä puhuaksesi Jumalalle.

2. You don´t need much word to get near God – Et tarvitse monisanaisuutta lähestyäksesi Jumalaa

In his book Bailey tells to a reader about a protocol which was used by Jewish or Romans to address God or gods. They used multiplied prefixes before they came to the point. – Kirjassaan Bailey kertoo lukijalleen protokollasta, jota juutalaiset ja roomalaiset käyttivät lähestyessään Jumalaa tai jumalia. He käyttivät monenmoisia titteleitä ennen kuin menivät itse asiaan.

Abba, our Father, is enough. – Abba, Isä meidän, riittää.

3. Heavenly Father (Father in Heaven) – Taivaallinen Isämme

We may find similarities with Father in Heaven and our fathers. BUT our Father in Heaven is much more. When our fathers may have many imperfections, our Father in Heaven doesn´t. – Taivaallisen Isämme ja (maallisten) isiemme välillä voimme löytää yhtäläisyyksiä. MUTTA Isämme Taivaassa on paljon enemmän. Isissämme voi olla monenmoisia puutteita, Taivaallisessa Isässämme näitä puutteita ei ole.

4. Our Father – Isä meidän

Our Father,… He is your personal father, but He is also more: He is OUR Father. – Isä meidän,… Hän on sinun isäsi, henkilökohtaisest, mutta Hän on vieläkin enemmän: Hän on MEIDÄN isämme.

…give us, our daily bread… – … anna meille meidän jokapäiväinen leipämme…

Prayer isn´t only for you/me. Prayer is for us. – Rukous ei ole vain sinua/minua varten tai sinun/minun puolesta. Rukous on meitä varten.

Prayer includes also the community of believers and need of them. – Rukous kätkee sisäänsä myös muut uskovat ja heidän tarpeensa.

5. The most important… – Kaikkein tärkeintä…

… is that you are there, in prayer, saying your prayer… Using words you have… – …on se, että olet rukouksessa, sanoen sinun rukouksesi… Käytät niitä sanoja, jotka sinulla on…

  • Perhaps you need written prayers to pray, be free in you prayer. – Ehkä käytät valmiita rukouksia, ole vapaa siinä rukouksessasi.
  • …Or you are used to pray as if telling things to a friend, whom you trust, go on. – … Tai olet tottunut rukoilemaan kuin kertoisit asioita ystävällesi, johon luotat, jatka tähän malliin.
  • …Or you speak in tongues, use this gift… – Tai puhut kielillä, käytä sitä lahjaa…

The main point is, that you are in prayer opening your heart to Lord who wants to meet you. – Tärkeintä on, että olet rukouksessa avaten sydämesi Herralle, joka haluaa kohdata sinut.

If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. (Rev. 3: 30, NIV) – Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. (Ilm. 3: 20)

Prayer – A Method or Intimacy? ( Part 1) – Rukous – metodia vai läheisyyttä? (Osa 1)

Prayer, it is rightly said, is the method of genuine theology research, the method of understanding what and who God is. (Dallas Willard, The Divine Conspiracy)

Voidaan oikeutetusti sanoa, että rukous on aidon teologisen tutkimuksen menetelmä, menetelmä, jolla ymmärrämme, kuka Jumala on. (Dallas Willard, The Divine Conspiracy)

untitled (883 of 76)

Jesus taught – Jeesus opetti:

I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing.

Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään.

When we are speaking about faith, we are totally depended on Lord. – Mitä uskoon tulee, olemme täysin riippuvaisia Herrasta.

The only way to get to know Jesus is to come and see (ourself) (Comp. John 1: 39, 46). – Ainoa keino tulla tuntemaan Jeesus on tulla ja nähdä (itse) (Vrt. Joh 1: 39, 46).

But when you pray, go into your [most] private room, and, closing the door, pray to your Father, Who is in secret; and your Father, Who sees in secret, will reward you in the open. – Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. (Matt. 6: 6)

The Message translation draws to us the risk to mistake prayers for a mechanical process – The Message -käännös piirtää eteemme kuvan siitä, miten rukous voidaan ymmärtää väärin niin, että siitä tulee mekaaninen prosessi:

And when you come before God, don’t turn that into a theatrical production either. All these people making a regular show out of their prayers, hoping for stardom! Do you think God sits in a box seat? – Tullessanne Jumalan eteen, älkää tehkö siitä myöskään teatteriesitystä. Kaikki nämä ihmiset, jotka tekevät rukouksistaan vakituisen shown toivoen tähtiroolia! Ajatteletteko, että Jumala istuu aitiopaikalla (katselemassa)?

Here’s what I want you to do: Find a quiet, secluded place so you won’t be tempted to role-play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense his grace. – Tämä on se, mitä haluan: Etsikää hiljainen ja erillään muusta oleva paikka, niin teille ei tule kiusausta esittää Jumalan edessä roolia. Yksinkertaisesti olkaa siellä – niin aidosti ja rehelliseti kuin voitte. Kiinnekohta siirtyy teistä Jumalaan, ja alatte tuntea Hänen armoaan.

The world is full of so-called prayer warriors who are prayer-ignorant. They’re full of formulas and programs and advice, peddling techniques for getting what you want from God. Don’t fall for that nonsense. This is your Father you are dealing with, and he knows better than you what you need. With a God like this loving you, you can pray very simply. Like this… Father us,… – Maailma on täynnä niin kutsuttuja rukousvartioita, joilla ei ole tietoakaan rukouksesta. He ovat täynä kaavoja, ohjelmia ja neuvoja, myyntitekniikoita, joilla yritetään saada Jumalalta se, mitä halutaan. Älkää langetko tuommoiseen tyhjänpäiväisyyteen. Olette tekemisissä Isän kanssa, ja Hän tietää paremmin kuin te, mitä te tarvitsette. Tällaisen rakastavan Jumalan kanssa voitte rukoilla hyvin yksinkertaisesti. Niin kuin näin… Isä meidän,…

untitled (886 of 172)

Father us is most used prayer in the World. Father us unites different churches and denominations. – Isä meidän on eniten rukoiltu rukous maailmassa. Isä meidän yhdistää kirkkoja ja yhteisöjä.

This prayer is the answer of Jesus to the question of His disciplines, how to pray. – Tämä rukous on Jeesuksen vastaus Hänen opetuslastensa kysymykseen siitä, miten pitää rukoilla.

Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him.
Pray, therefore, like this – Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin (tässä käytetty kreikan sana voidaan kääntää myös ´tähän tapaan´).

Father us is an example for us, how and what to pray (continues in the next article). – Isä meidän on meille esimerkki, miten ja mitä rukoilla (jatkuu seuraavassa artikkelissa).

Pray uplifting Prayrs – Rukoile nostavia rukouksia

Some time ago I got a good reminder how it isn´t wise to pray. – Jokunen aika sitten sain  hyvän muistutuksen siitä, miten ei kannata rukoilla.

I took part to a prayer session. – Otin osaa rukoustilanteeseen, jossa rukoiltiin toisten puolesta.

The prayer was well-meaning. – Rukous oli hyvää tarkoittava.

”Lord, no-one takes care of those people.”

”Herra, kukaan ei huolehti näistä ihmisistä.”

The prayer didn´t notice that there were a  worker (of a church) in the public, who had used lastest days (and evenings) to take care some deep problems of people in the city. – Rukoilija ei huomannut, että yleisön joukossa oli (seurakunnan) työntekijä, joka oli käyttänyt viimeisimmät päivät (ja illat) selvitellen paikkakunnan ihmisten syviä ongelmia.

… or a text message which I received some time ago. …tai saamani tekstiviesti jokunen aika sitten…

Paula asks help to her alcoholistic son… – Paula pyytää rukoilemaan alkoholistipoikansa puolesta…

There isn´t anything wrong with that request, if we don´t discuss with others, who is that Paula, who has that alcoholic son… by changing the prayer request to gossip. – Eikä tuossa rukouksessa ole mitään väärää, ellemme ala setvimään toisten kanssa, kuka Paula, kuka alkoholistipoika – muuttaen rukouspyynnön juoruksi.

Let´s be careful with which or how we pray. – Ollaan huolellisia sen suhteen, mitä ja miten rukoilemme.

The possibility to intercede is fantastic gift and privilege, so let´s use that wisely to lift up others, not to underestimate, stigmatize, etc. –

Esirukous on mahdollisuus, lahja ja etuoikeus. Käytetään se viisaasti nostamaan toisia, ei suinkaan painamaan alas tai leimaamaan, tms.

Verses below are a fantastic example of which Lord want to do in the life of people in need. – Alla olevat jakeet ovat mahtava esimerkki siitä, mitä Herra haluaa tehdä tarvitsevien ihmisten elämässä:

“The poor and needy search for water,
    but there is none;
    their tongues are parched with thirst.
But I the Lord will answer them;
    I, the God of Israel, will not forsake them.
I will make rivers flow on barren heights,
    and springs within the valleys.
I will turn the desert into pools of water,
    and the parched ground into springs.
I will put in the desert
    the cedar and the acacia, the myrtle and the olive.
I will set junipers in the wasteland,
    the fir and the cypress together,
so that people may see and know,
    may consider and understand,
that the hand of the Lord has done this,
    that the Holy One of Israel has created it.” (Jes. 41: 17-20)

Englanninkielinen käännös on suomenkielistä voimakkaampi, joten käännän sen tähän:

“Köyhät ja tarvitsevat etsivät vettä,
    mutta sitä ei ole;
    heidän kielensä kuivuu janosta.
Mutta minä, Herra, vastaan heille;
    minä Israelin Jumala vastaan heille.
 Minä saan aikaan sen, että vedet virtaavat kuolleessa tilassa olevilla korkeilla paikoilla/korkeuksissa, ja lähteet laaksoissa.
   Minä muutan erämaan vesialtaiksi,
ja halkeilevan maan lähteiksi.
    Minä laitan erämaahan
seetriä ja akasiaa, myrttiä ja oliivipuita.
   Minä laitan hukkamaalle katajia,
jalokuusta ja sypressiä yhdessä,
   niin, että kansani näkee ja tietää,
tajuaa ja ymmärtää,
   että Herran käsi on tehnyt tämän,
Israelin Pyhä on luonut tämän.
    that the Holy One of Israel has created it. (Jes. 41: 17-20)

In total barrenness Lord will show His will and power! – Täydellisen kuolleessa tilassa Herra näyttää tahtonsa ja voimansa!

861. Kunhan et kesken heitä…

Viime kirjoituksessani kirjoitin viime silausta vaille valmiista heinänteosta. Seuraava päivä koitti ja kaiken piti olla valmiina ”virka-ajan puitteissa”. Niillä main, kun kello oli 16, haravoin viimeistä heinälohkoa käsiharavalla ja kahdeksaa kymppiä lähenevä isäpappani latoi hangolla heinää kyytiin – kun lainaksi hätiin saadusta kelasilppurista murtui miehen peukalonpaksuinen metallitappi ja silppuri jäi kulkemaan omineen lainatraktorin vierelle. Se siitä koneellisesta korjuusta. En totta maar olisi uskonut tekeväni heinää viime vuosisadan alun menetelmällä teknisenä aikakautena! – Niin vain valmista tuli!

Paluumatkalla kohti Kymenlaakson kotia pohdin vielä kerran Jerusalemin muureja rakentavaa Nehemiaa. Urakka oli suuri. Suurempi kuin minun heinäntekoni.

Nehemian rakennusoperaatio oli uhka vallitsevalle olotilalle Jerusalemin ympärillä. Ajatuksesta, että Jerusalem olisi entisensä, eivät tykänneet maahan aikanaan jääneet juutalaiset enempää kuin ypäröivät kansat tai heimotkaan.

Nehemian kirjan kuudennessa luvussa kerrotaan yhdestä tiukasta tilanteesta Jerusalemin ympäristössä. Voit lukea luvun täältä: http://www.evl.fi/raamattu/1992/Neh.4.html#o6

Ylivoimaiselta tuntuvan uhkan edessä tapahtui kaksi asiaa: Rakennus pysähtyi hetkeksi, kun muurin puolustamisesta tuli ykkösasia. Toiseksi, luen riveiltä myös rakentajien epätoivon: tästä ei tule valmista, urakka on meille liian iso!

Molemmissa huomio meinaa lipsahtaa itse tarkoituksesta toisaalle – ja muurin rakentaminen meinaa pysähtyä.

Olen tämän viime kuukausina kokenut sisikuntani perukoita myöten kysellyt, mikä mättää, rukoillut- ja välillä miettinyt, että liian iso pala on käsissä. – Työ on vastuksien takia ollut ajoittain pysäyksissä.

Rukous on mahtava asia ja se on hengellisesti katsottuna etenemisen avain. Se, että on tietoinen tilanteesta (myös hengellisestä sotatilasta), on hyvä asia. Sitä on myös valppaana oleminen. Kunhan ei lopeta kesken sitä, minkä on ymmärtänyt Jumalan tahdoksi.

Tämä oli myös Nehemian ratkaisu: Akuutin tilanteen rauhoituttua hänen ratkaisunsa oli olla jatkaa työtä (1/2 väestä) ja vartioida muureja (1/2 väestä). Pääasia, että työ jatkui.

Vastaan vai puolesta?

Olen tämänkertaisesta aiheesta kirjoittanut ainakin kaksi kirjoitusta, jotka valmiiksi blogini kätköistä kaivelin. Aiheeni liittyy nk. vastarukouksiin. Hassu termi. Aihe kylläkin on vakava.

Karismaattisuuden liepeille on pesiytynyt salakavala (esi)rukouksen muoto, jossa rukoillaan ”vastaan”. Esimerkiksi niitä vastaan, joiden koetaan vastustavan tehtyä työtä. Kuulostaa vanhurskaalta ja oikealta. Sitä rukous ei kuitenkaan ole.

https://pauliinakuikka.wordpress.com/2012/12/06/no-johan-on-termi/
https://pauliinakuikka.wordpress.com/2013/07/03/mika-virka/

Perustelenpa miksi.

Ensinnäkin siksi, että Raamattu ei opeta rukoilemaan ketään vastaan. – Raamatussa kyllä on (esimerkiksi Psalmeissa) koston rukouksilta näyttäviä rukouksia. Kun niitä tarkemmin tarkastelet, huomaat, että rukouksissa ei rukoilla kostoa ihmisen oman katkeruuden tähden, vaan niissä vedotaan syyn ja seurauksen ajatukseen, että nämä ihmiset ovat koskeneet Jumalan omaan/voideltuun ja niittävät siitä satoa.

Huomaa: Jumalan omaan ja voideltuun, ei sellaiseen, joka luulee itseään Jumalan voidelluksi. Olen aikanaan kuullut useaan otteeseen kuulijoita peloteltavan Ananiaan ja Safiran tapauksella ja Mirjamin kohtalolla. Ananias ja Safirahan vajosivat kuolleina maahan yritettyään pettää alkuseurakuntaa ja Mirjam sairastui spitaliin asetuttuaan Moosesta vastaan. Näitä kohtia lukiessa on äärettömän tärkeä huomata, että niissä oikeasti oli kysymys Jumalan voideltuun kajoamisesta, ei siitä, että joku väitti olevansa voideltu. Näillä kahdella on ero!

On järkyttävää, miten ihmiset pönkittävät kostonhimoaan ”rukoilemalla” vastustajikseen kokemiaan vastaan, kun esimerkiksi Jeesus ja Stefanus rukoili heidät kuolemaan toimittaneiden ja apostolit heidät pieksäneiden puolesta!

Vanhasta testamentista Mirjamin kohtalo on oiva esimerkki ihmisen väärin arvioinnista. Mirjam ei ymmärtänyt Jumalan suunnitelmaa Mooseksen kohdalla, ja hänen matkansa pysähtyi hetkeksi spitalin vuoksi. Minusta kuva on mainio. Myös meidän on muistettava, että väärässä kohdassa vastakkainasettelu voi pysäyttää oman matkamme. Myöskään siksi ”vastaanrukoukset” eivät ole kovin viisaita enempää kuin minkäänsortin taklausstrategiakaan. Viisasta on rukoilla, että omat ja toisen silmät avautuisivat JUMALAN SUUNNITELMALLE, mikä ikinä se onkaan. On mahdollista, että välillä itsekin erehtyy. On parempi, ettei pistä itseään Jumalan tahdon mittariksi.