Siunatut rajat – Blessed Borders

Alempaa löydät ajatuksia, jotka pohjautuvat 5. Mooseksen kirjan lukuun 28 sovellettuna 2000-luvulle. – Below you may find some nuggets based on Deuteronomy 28 turned to people of the Millenium.

Suomeksi artikkeli on myös kuunneltavissa:

Nämä siunaukset tulevat teidän osaksenne — And all these blessings shall come upon you and overtake you

Jumala ei pelkästään vuodata siunauksiaan, vaan siunaukset saavat otteen meistä (engl. Käännös “ottavat yliotteen”!) –  The favor of God doesn´t only pour on us, but overtake us.

Herra siunaa teitä kaikkialla, missä olettekin.– Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country.

Sillä missä asut/asun, ei ole väliä, Jumalan lupaukset löytävät sinut ja minut kaupungista ja “landelta”- kunhan olemme oikeassa suhteessa Jumalaan. – Tämä rohkaisee niin pikkupaikkakunnan asukkia, josta tuntuu, että kukaan ei juuri tiedä tästä paikasta, kuin isossa kaupungissa ”eksyksissä” olevaa. – It doesn’t matter if you ans I live in the city or the country side, God’s favor will find us – when we are in right standing with Him.

Siunattuja ovat teidän lapsenne — Blessed shall be the fruit of your body, . . .

Perheemme ja kotimme on siunattu. – Our family & home life will be blessed.

teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat — the produce of your ground and the increase of your herds, the increase of your cattle and the offspring of your flocks.

Toisin sanoen tekemämme työ on siunattu. – On the other words, our profession is blessed.

Siunattuja ovat teidän viljakorinne ja taikinakaukalonne. – Blessed shall be your basket and your kneading bowl.

Voisiko meidän aikamme vastine olla keittiö, jossa ruuan valmistamme – ja kaikki siihen liittyvä? – Would this mean in modern times our kitchen and everything included that?

Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out.

Mooses näyttää kertovan meille, että meidän päivittäiset rutiinimmekin ovat siunattuja. (Ei ollenkaan niin tylsiä enää, vaan Jumalan tapa siunata meitä. <3) – Moses seems to tell us that even our routines are blessed! (Not so bored anymore, but Gods way to bless us. <3) 

Herra antaa teidän voittaa vihollisenne, jotka nousevat teitä vastaan. He hyökkäävät kimppuunne yhtenä joukkona, mutta hajaantuvat pakoon kaikkiin suuntiin. – The LORD will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face; they shall come out against you one way and flee before you seven ways.

Jumala ei lupaa ongelmavapaata elämää. – God never promises a trouble free life to His people.

Elämme langenneessa maailmassa, joka on poikkiteloin niihin nähden, jotka ovat Jumalan puolella. Väistävämmättä ongelmia tulee. –  We live in the fallen world, which stands in opposition to those who stands with Him.  It’s inevitable that troubles will come.

Mutta jopa vastoinkäymisistä tulee Jumalan siunaavissa käsissä alusta, jolle Jumala maalaa entistä enemmän siunauksia.  – But – in the hands of blessing God – even troubles will become the canvas upon which God paints more blessings.

Herra antaa teille siunauksensa, hän siunaa vilja-aittanne ja antaa teidän menestyä kaikissa hankkeissanne. The LORD will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, . . .

Englanninkielinen käännös kääntää terävästi: ´Jumala käskee siunaukset yllemme…´

Vilja-aitta puhuu tulevaisuudesta ja siitä, mitä Jumalalla on varattuna tulevaisuutemme varalle. – The storehouse speaks of one’s plans & provision for the future.

Herra siunaa teitä siinä maassa, jonka hän teille antaa. — and He will bless you in the land which the LORD your God is giving you.

Vaikka aiemmin oli ajatus siitä, että paikalla ei ole väliä, sillä kuitenkin näyttää olevan väliä: Siunaus oli läsnä Luvatun Maan rajojen sisällä. – Allthougth it seemed (above) that it doesn´t matter where you live that you may receive blessings from Lord, the place seems to matter…: The place of this blessing was contained within the borders of the Promised Land.

Toisin sanoen sinun ja minuntäytyy elää Herran suunnitelmassa ja tarkoituksessa ottaaksesi vastaan kaikki nämä siunaukset. – On the other words you and I need to live in the plan and the purpose of Lord in your life to receive all these blessings.

— Hän tekee teistä pyhän kansansa, kuten hän on teille vannonut. — The LORD will establish you as a holy people to Himself, just as He has sworn to you.

Viimeinen – ja suurin – lupaus puhuu läheisestä yhteydestä Jumalan kanssa.-  The last great promise is the blessing of fellowship & intimacy with God.

Jumala tekee meistä pyhän kansan itselleen -The LORD will establish us as a holy people to Himself.

Kun… Jumalan siunaukset vuotavat ilmeisellä tavalla — Then . . . When God’s blessing has been poured out on them in such an obvious way…

Kaikki kansat saavat nähdä, että Herra on ottanut teidät omaksi kansakseen, ja silloin ne pelkäävät teitä.  — Then all peoples of the earth shall see that you are called by the name of the LORD, and they shall be afraid of you.

He ymmärtävät, että Jumala on todellinen ja Hän on valinnut kansansa. — They will realize God is real and He has chosen these people.

Kuuntele ja ota tuoreet lupaukset omaksesi!

Lenkki syksyiseen metsään johtaa ajatukset Jesajan kirjoittamien lupausten äärelle.  – Kuuntele ja ota tuoreet lupaukset omaksesi!

 

Alunperin ajatukset julkaistu artikkelissa Uutta näkökulmaa tutuimmastakin tutuimpaan

Finding Strength in Difficult Times – Voimaa vaikeuksien keskellä

Passing through the Valley of Weeping (Baca), they make it a place of springs;
The early rain also covers it with blessings.

They go from strength to strength [increasing in victorious power];
Each of them appears before God in Zion. (Ps. 84: 7-8, Ampl.)

Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde,
ja sade antaa heille siunauksensa.

Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he saapuvat Siioniin Jumalan eteen. (Ps. 84: 7-8, KR -92)

Käsittämättömän edessä – In the front of Incredible

Monen monta vuotta sitten minulla oli unelma: Olla kokopäiväisesti hengellisessä työssä. – Many, many moons ago I had a dream: to work in all-day ministry.

Joskus unelma näytti olevan niin kaukana arjesta, että kyselin Jumalalta, josko unelma olikin omaa haihatteluani. – Sometimes this dream seemed to be so far away in my daily life that I asked to God, if my dream was woolgathering.

Mutta niin vain tapahtui, että olin kokopäiväisessä hengellisessä työssä, nuorisotyönohjaajan viransijaisena luterilaisessa seurakunnassa vuodesta 2011 tähän vuoteen. –  But so it happened that I was in full-time youth ministry as an yout worker in Finnish Lutheran Church since 2011 until this year.

Tänä vuonna minun piti päättää jatkosta. – This year I had to decide if continue or not.

I decided to leave. – Päätin lähteä.

Tosiaankin tykkäsin kovasti nuorista. – I really loved the youth.

Mutta koin, että oli minun aikani liikkua eteenpäin. – But I felt that it was my time to move on.

Muutaman monimutkaisen vaiheen jälkeen paikallinen helluntaiseurakunta pyysi minua pastorikseen. – After some complicated episodes, local Pentecostal Church asked me to come to their pastor.

Hupsu nainen… Puoliaikainen työ, talo vuokralla..? Ei kovin hyvä sopimus taloudellisti… – Grazy woman… Half-time ministry, an apartment to rent..? Not so good deal, financially.

Mutta koin, että minun piti ottaa tehtävä vastaan. – But I felt that I had to receive the ministry.

…Muutaman viikon kuluttua sain puhelinsoiton…Muutama pieni seurakunta pyysi minua oppilaitospastorikseen – Ja niin minulla oli kokopäivätyö… After some weeks, I got a phone call… There some small assemblies asked me to come their school pastor… – So I had full-time ministry…

[… ja tässä on ollut syy siihen, miksi en ole yrittänyt tänä syksynä niin paljon parantaa maailmaa kuin tehdä parhaani pienen laumani kanssa… – … and this has been the reason why I haven´t so much tried to heal the World, but tried to do my best in the mid of the small flock. ]

Tämä tosiaan on ollut aivan käsittämätön syksy! – This has been an incredible autumn.

Ja minä olen käsittämättömän kiitollinen Herralleni, joka on uskollinen lupauksissaan ja kutsumisessaan. – And I am incredibly thankfull to my Lord, who is so faithfull in His promises and calling.

 

 

Time of Restoration – Jälleenrakentamisen aika

Some days ago I wrote about Psalm 112. I really stopped to think the message of this Psalm. – Joitain päiviä sitten kirjoitin psalmista 112. Tosiaan pysähdyin ajattelemaan tämän psalmin sanomaa.P

This Psalm is full of good news to followers of Lord. – Psalmi on täynnä hyviä uutisia Herran seuraajille.

The Psalm is full of promises to those ones who trust in Lord. – Psalmi on täynnä lupauksia niille, jotka luottavat Herraan.

And the Psalmi is full of promises to those ones who are back up against the wall. – Ja psalmi on täynnä lupauksia niille, jotka ovat selkä seinää vasten.

I hope, you will read this Psalm by consecrating what you are reading. – Toivon, että luet psalmin ajatuksella.

The verse that made me stop was the third one. – Jae, joka sai minut pysähtymään oli kolmas jae:

Wealth and riches are in their houses,
    and their righteousness endures forever.

Vauraus ja rikkaus täyttää hänen kotinsa.
Hänen vanhurskautensa pysyy.

Does the Bible speak about prosperity? – Puhuuko Raamattu vauraudesta?

Yes, it does. – Kyllä vain.

Does the picture be a bit simple or naive? – Eikö kuva ole hiukan yksinkertainen ja naiivi?

What about poorness in this world? – Entäpä köyhyys tässä maailmassa?

Does this verse hit poor people? – Eikö tämä jae lyö köyhiä ihmisiä?

I don´t think so. – En ajattele niin.

Arto was in India in last week. And he was shocked because of poorness there. – Arto oli viime viikolla Intiassa ja hän oli kauhuissaan köyhyydestä siellä.

I know, there aren´t easy answers to global questions. – Tiedän, että maailmanlaajuisiin kysymyksiin ei ole helppoja vastauksia.

But that I know, that if the only thing one knows is that poorness is his/her destinity, he/she haven´t initiative to even try to something to the situation at hand. – Sen kuitenin tiedänn, että jos ainoa asia, minkä tiedät, on se, että köyhyys on osasi, et osaa tehdä aloitetta tilanteen muuttamiseksi.

So it is – in many times – in India. And it is about the religional system, which sustains the prevailing present views. – Niin asia on monestikin Intiassa. Kysymys on uskonnollisesta järjestelmästä, joka tukee vallitsevia oloja.

In according to Hinduism (and karma law) it is ones own fault if he/she born as poor. – Hindulaisuuden (ja karman lain) mukaan on sen vika, joka syntyy köyhyyteen.

HOPE is attached with Christianity. – TOIVO sisältyy kristinuskoon.

HOPE for better future, in this life and eternity. – TOIVO tässä elämässä ja tulevassa.

HOPE is attached also with Psalm 112. – TOIVO sisältyy myös Psalmiin 112.

I researched this Psalm in Hebrew. – Tutkin Psalmia hepreaksi.

And I was a bit surprised. – Ja olin hiukan yllättynyt.

This verse at hand speaks about the house which is rebuilt! – Tämä jae puhuu talosta, joka on rakennettu uudelleen!

It speaks about ones life, where we may find destruction, lost, failures, etc. – Se puhuu sellaisen ihmisen elämästä, jossa on tuhoa, menetystä ja epäonnistumista.

It speaks about ones life, who trusts in Lord and in whose life something happens and something changes and that is HOPE. – Se puhuu sellaisen ihmisen elämästä, joka luottaa Herraan ja jonka elämässä jotain tapahtuu ja muuttuu  – ja tämä on TOIVO.

There may be powerful restoration in ones life, who have lost everything in his past. – Sellaisen ihmisen elämässä, joka on menettänyt kaiken, voi olla voimakas jälleenrakentamisen aika.

He/she may get back his/her feet by spiritually, financially, socially – even physically.  – Hän voi nousta jaloilleen hengellisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti, jopa fyysisesti.

Total lost hasn´t last say, but Lord has. – Viimeintä sanaa ei sano menetys, vaan viimeisimmän sanan sanoo Herra.

His word is:

Come back to light. Come back to life. Come back to freedom.

Hänen sanansa on:

Tule takaisin valoon. Tule takaisin elämään. Tule takaisin vapauteen.

His word is much more than words of enemy (enemies). – Hänen sanansa on paljon enemmän kuin vihollisen (vihollisien) sana.

Once more, if you haven´t already read the Psalm 112, do it right now to get to know the promises of Lord for you. – Vielä kerran, jos et vielä ole lukenut Psalmia 112, lue se nyt, niin saat tietää, mitä lupauksia Herralla on sinun varallesi.

970. Promise in a scary context – Lupaus pelottavassa asiayhteydessä

Fear of Lord – that sounds scary, doesn´t that? – Herran pelko kuulostaa pelottavalta, vai mitä?

Anyway, there are many promises in the Bible just attached with revere and worshipfully fear of Lord. – Kuitenkin Raamatussa on monia lupauksia, jotka kiinteästi liittyvät Herran pelkoon.

For example this one – Esimerkiksi tämä:

Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella. (Mal. 3: 20) — But unto you who revere and worshipfully fear My name shall the Sun of Righteousness arise with healing in His wings and His beams, and you shall go forth and gambol like calves [released] from the stall and leap for joy. (Mal. 4: 2)

Next week some more thoughts about the item. – Tulevalla viikolla lisää aiheesta.

Paras on edessä päin

Oletko koskaan katsonut huikaisevaa näkymää – korkealle kaartuvaa taivasta tai täynnä tähtiä tuikkivaa öistä taivasta – ja ihmetellyt valtavuutta, jonka näet edessäsi?

Daniel kirjoitti näkemästään näystä:

Oikeat opettajat loistavat
niin kuin säteilevä taivaankansi,
ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen,
loistavat kuin tähdet,
aina ja ikuisesti.

Siinä kuvataan ylösnousemuksen jälkeistä elämää, nimenomaan sitä hyvää osaa, jonka saavat ”oikeat opettajat” ja ne, jotka ovat ”saattaneet monia vanhurskauteen”.


Ajoittain törmään hengellisessä kentässä ihan vietävään oppineisuuskritiikkiin. Joidenkin mielestä oppineisuus, ajattelu, älyllisyys torppaa automaattisesti Hengen toiminnan. Raamatun tutkiminen – erityisesti jos otetaan mukaan kielianalyysi tai alkukielet – hui kauhistus, sentään – eihän siinä usko kestä mukana. Vai kestääkö sittenkin?

Raamatun tutkiminen, opiskelu, jne. ei ole elävän uskon tai yliluonnollisen vastakohta. Päinvastoin:

  • Tutkiminen ja opiskelu voi avata uusia näkökulmia tuttuun aiheeseen.
  • Tutkiminen ja opiskelu voivat myös varjella opillisilta ojilta.

Sanat, jotka löytyvät Raamatustamme, on lausuttu ja kirjoitettu tietyssä historiallisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa, tietyille ihmisille ja tietyllä kielellä. Jos unohdamme asiayhteyden, voimme ajautua hakoteille sanomaa tulkitessamme.


Keitä ovat taivaankannen tai tähtien lailla loistavat? Suurimman osan elämääni olen viettänyt nk. herätyskristillisissä piireissä: olen kuullut kohdan tulkittavan herätyshenkisesti ts. ne, joiden kautta tulee ihmisiä paljon nk. uskoon ovat taivaalla loistavia tähtiä.

Heprean runollinen ja profeetallinen kieli sisältää tehokeinona toiston: sama asia sanotaan kahteen kertaan eri sanoin, ehkä eri näkökulmasta tai edellä sanottua vahvistaen. Tässä huomaamme suomalaisessakin käännöksessä kyseisen ilmaisun.

Oikeat opettajat (KR -92), taidolliset (KR -32), viisaat (wise, useat englanninkieliset käännökset) tuovat esiin erilaisia käännösvaihtoehtoja heprean teon sanasta שכל [sakal]. Sana voidaan kääntää esimerkiksi ´olla viisas, olla ymmärtäväinen, olla harkitseva, huolellinen tai varovainen, opettaa, olla näkemystä tai käsityskykyä´. Merkitys on hyvin lähellä Paavalin Uudessa testamentissa käyttämää ilmausta ´terveen harkinnan/raittiuden henki´.

Monien vanhurskauteen johtaminen avautuu uudesta näkökulmasta, kun huomaamme, että sanan ´monta´ רב [rab] taustalla on sana רבב [rabab] ´monta´ (sanasta tulee myös Uudessa testamentissa tavattava sana ´opettaja´). Vanhurskaus taasen merkitsee sekä vanhurskaaksi tulemista, tekemistä ja julistamista.

Kysymys ei ole pelkästään nk. uskoontulosta, vaan vanhurskauteen opettamisesta.

Samantyyppisen ajatuksen löydämme Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä:

— Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

Kansat piti tehdä Jeesuksen opetuslapsiksi.

Aluksi iskee rimakauhu. Kansat kuulostaa hurjalta. -Kysymys on lopulta siitä, että jokainen tekee jotakin, yhdelle (tai muutamalle) kerrallaan.

Viime sunnuntain, tuomiosunnuntain, tekstin äärellä havahduin siihen, kuinka Jeesus puhui seuraajilleen yksikössä:

— kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. (Matt. 25: 40)

Tiivistäen: Meidät on kutsuttu olemaan viisaita ja ymmärtäväisiä – ja rohkaisemaan, tukemaan ja auttamaan toinen toistamme matkalla.

Daniel näki ajallisen ajan taakse, siihen hetkeen, kun viisas ja ymmärtäväinen – toinen toista tukenut, auttanut ja rohkaissut – saa niittää hedelmää.

Danielin näystä minulle välittyy kuva siitä, kuinka tällainen ihminen on ajassa loistanut Jumalan asiaa, ellen sanoisi kirkkautta; iankaikkisuudessa hän loistaa edelleen – ajan rajoituksista vapaana, entistäkin kirkkaammin.

Tällainen tuomiosunnuntain teksti antaa paljon toivoa ja rohkeutta. Paras oikeasti on edessä päin.