Siunatut rajat – Blessed Borders

Alempaa löydät ajatuksia, jotka pohjautuvat 5. Mooseksen kirjan lukuun 28 sovellettuna 2000-luvulle. – Below you may find some nuggets based on Deuteronomy 28 turned to people of the Millenium.

Suomeksi artikkeli on myös kuunneltavissa:

Nämä siunaukset tulevat teidän osaksenne — And all these blessings shall come upon you and overtake you

Jumala ei pelkästään vuodata siunauksiaan, vaan siunaukset saavat otteen meistä (engl. Käännös “ottavat yliotteen”!) –  The favor of God doesn´t only pour on us, but overtake us.

Herra siunaa teitä kaikkialla, missä olettekin.– Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country.

Sillä missä asut/asun, ei ole väliä, Jumalan lupaukset löytävät sinut ja minut kaupungista ja “landelta”- kunhan olemme oikeassa suhteessa Jumalaan. – Tämä rohkaisee niin pikkupaikkakunnan asukkia, josta tuntuu, että kukaan ei juuri tiedä tästä paikasta, kuin isossa kaupungissa ”eksyksissä” olevaa. – It doesn’t matter if you ans I live in the city or the country side, God’s favor will find us – when we are in right standing with Him.

Siunattuja ovat teidän lapsenne — Blessed shall be the fruit of your body, . . .

Perheemme ja kotimme on siunattu. – Our family & home life will be blessed.

teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat — the produce of your ground and the increase of your herds, the increase of your cattle and the offspring of your flocks.

Toisin sanoen tekemämme työ on siunattu. – On the other words, our profession is blessed.

Siunattuja ovat teidän viljakorinne ja taikinakaukalonne. – Blessed shall be your basket and your kneading bowl.

Voisiko meidän aikamme vastine olla keittiö, jossa ruuan valmistamme – ja kaikki siihen liittyvä? – Would this mean in modern times our kitchen and everything included that?

Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out.

Mooses näyttää kertovan meille, että meidän päivittäiset rutiinimmekin ovat siunattuja. (Ei ollenkaan niin tylsiä enää, vaan Jumalan tapa siunata meitä. <3) – Moses seems to tell us that even our routines are blessed! (Not so bored anymore, but Gods way to bless us. <3) 

Herra antaa teidän voittaa vihollisenne, jotka nousevat teitä vastaan. He hyökkäävät kimppuunne yhtenä joukkona, mutta hajaantuvat pakoon kaikkiin suuntiin. – The LORD will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face; they shall come out against you one way and flee before you seven ways.

Jumala ei lupaa ongelmavapaata elämää. – God never promises a trouble free life to His people.

Elämme langenneessa maailmassa, joka on poikkiteloin niihin nähden, jotka ovat Jumalan puolella. Väistävämmättä ongelmia tulee. –  We live in the fallen world, which stands in opposition to those who stands with Him.  It’s inevitable that troubles will come.

Mutta jopa vastoinkäymisistä tulee Jumalan siunaavissa käsissä alusta, jolle Jumala maalaa entistä enemmän siunauksia.  – But – in the hands of blessing God – even troubles will become the canvas upon which God paints more blessings.

Herra antaa teille siunauksensa, hän siunaa vilja-aittanne ja antaa teidän menestyä kaikissa hankkeissanne. The LORD will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, . . .

Englanninkielinen käännös kääntää terävästi: ´Jumala käskee siunaukset yllemme…´

Vilja-aitta puhuu tulevaisuudesta ja siitä, mitä Jumalalla on varattuna tulevaisuutemme varalle. – The storehouse speaks of one’s plans & provision for the future.

Herra siunaa teitä siinä maassa, jonka hän teille antaa. — and He will bless you in the land which the LORD your God is giving you.

Vaikka aiemmin oli ajatus siitä, että paikalla ei ole väliä, sillä kuitenkin näyttää olevan väliä: Siunaus oli läsnä Luvatun Maan rajojen sisällä. – Allthougth it seemed (above) that it doesn´t matter where you live that you may receive blessings from Lord, the place seems to matter…: The place of this blessing was contained within the borders of the Promised Land.

Toisin sanoen sinun ja minuntäytyy elää Herran suunnitelmassa ja tarkoituksessa ottaaksesi vastaan kaikki nämä siunaukset. – On the other words you and I need to live in the plan and the purpose of Lord in your life to receive all these blessings.

— Hän tekee teistä pyhän kansansa, kuten hän on teille vannonut. — The LORD will establish you as a holy people to Himself, just as He has sworn to you.

Viimeinen – ja suurin – lupaus puhuu läheisestä yhteydestä Jumalan kanssa.-  The last great promise is the blessing of fellowship & intimacy with God.

Jumala tekee meistä pyhän kansan itselleen -The LORD will establish us as a holy people to Himself.

Kun… Jumalan siunaukset vuotavat ilmeisellä tavalla — Then . . . When God’s blessing has been poured out on them in such an obvious way…

Kaikki kansat saavat nähdä, että Herra on ottanut teidät omaksi kansakseen, ja silloin ne pelkäävät teitä.  — Then all peoples of the earth shall see that you are called by the name of the LORD, and they shall be afraid of you.

He ymmärtävät, että Jumala on todellinen ja Hän on valinnut kansansa. — They will realize God is real and He has chosen these people.

Pelkurista pelastajaksi (osa 1) – Meeting Fear Factory (part 1)

Gideon pelkäsi. Tuomarien kirjan kertomuksen perusteella näyttää siltä, että Gideon pelkäsi kaikkea, minkä kanssa hän joutuisi työskentelemään toteuttaessaan Jumalan antamaa tehtävää. Gideon pelkäsi – – Gideon was frightened. When we read the description of Gideon we may notice that he was afraid of everything that he would need to deal with while executing lords mission. Gideon was troubled when he

  • midianilaisia (Tuom. 6: 11) – thought of Midians (Judges 6: 11)
  • perhettä ja sukulaisia (Tuom. 6: 27) – his family and men of his city(Judges 6: 27)
  • Jumalan kohtaamista (Tuom. 6: 22) – noticed he has met Lord (Judges 6: 22)
  • uskoa Jumalan lupausta (Tuom. 6: 36) -to believe the promises of Lord (Judges 6: 36)
  • jopa itseään (että hän epäonnistuisi, Tuom. 6: 15, 36) – even himself (that he would fail in fullfilling the mission given by Lord, Judges 6: 15, 36)

Peloistaan huolimatta Gideon oli Jumalan valittu, joka vapauttaisi israeliliaset Midianin ikeestä. – In despite of fears Gideon were chosen by Lord. He would set Israel free from the oppression of Midian.

Jumala johti Gideonin kohtaamaan pelkokertoimen toisensa jälkeen. Jumala myös kärsivällisesti osoitti Gideonille, että Hän Jumala. – Lord lead Gideon meet fear factory time after time. With patience Lord show Gideon that He was God, as well.

Tuomarien kirjan kuvaus Gideonista on hieno kuva Jumalasta, joka suostuu puhumaan sinulle ja minulle kieltä, jota me ymmärrämme, puhumaan niin, että sanoma menee perille. Kun Jumala on nähnyt meissä timantin, Hän on valmis kärsivällisesti hiomaan meitä niin, että saa timantin esiin. Joskus tämä tapahtuu hyvin rutakasti, joskus verkkaisempaan tahtiin. – The description of Gideon written in Judges paint fantastic picture of God, who is willing to speak to you and me the language we may uunderstand and is willing to speak the way we may catch the message.

Sen, miten Jumala käsitteli Gideonin pelkoja, voit lukea Tuomarien kirjan luvusta 6. Tässä kirjoituksessä käsittelen peloista yhtä. – We may read more about ways which Lord used to deal with fairs of Gideon in Judges 6. In this article I will deal with one of these fears.

Perheen, sukulaisten ja yhteisön pelko – Fear of family, household and community

Mitä minun perheeni/sukuni/yhteisöni sanoo, jos…? Siinä kysymys, jonka useimmat meistä esittävät tilanteessa, jossa pitäisi tehdä jotain radikaalia. – What does my family/household/community say, if I…? We may ask when we should do something radical.

Perheen/suvun/yhteisön vaikutusvalta Gideonin aikana oli paljon vahvempi kuin esimerkiksi Suomessa 2014. Perheen isän sana oli laki. Nyt Jumala käski Gideonia, joka sanoi olevansa kaikkein vähäisin omassa suvussaan, suorittamaan uskonpuhdistuksen omassa kodissaan, joka taas oli osa laajempaa yhteisöä. – Influence of family/household/community was even stronger than for example now days in Finland. Now Lord commanded Gideon, who saw himself at least in his father´s house, to carry out the reformation in his household which was an integral part of a larger community.

Ota isäsi paras sonni, se joka on seitsenvuotias. Revi maahan isäsi alttari, jolla hän uhraa Baalille, ja kaada sen vieressä seisova asera-paalu.
Rakenna tänne kukkulan laelle kivistä alttari Herralle, Jumalallesi. Rakenna se säädetyllä tavalla. Uhraa sitten sonni polttouhriksi ja käytä polttopuuna asera-paalua, jonka kaadoit maahan.
Take your father’s bull, the second bull seven years old, and pull down the altar of Baal that your father has and cut down the Asherah [symbol of the goddess Asherah] that is beside it.
And build an altar to the Lord your God on top of this stronghold with stones laid in proper order. Then take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the Asherah which you shall cut down.”

Jumala käski uhraamaan itselleen parasta päältä: Gideonin isän parhaan sonnin. Sama kuin tänä päivänä talon poika laittaisi lihoiksi emolehmänavetan siitossonin, jonka arvo voi huutokaupassa pyöriä 3000-4300 €:ssa käyttöarvosta puhumattakaan. Tuskin siinä suomalainenkaan farmari poikansa päätä silittäisi. – Lord commanded to take one of the best bull of his father. It is same as if some one here in Finland would take one of best breeding bulls of a suckler cow farm, the bull valued 3000-4300 €, which doesn´t include the value of usage. I assume, even kindest of farmer wouldn´t say: Good boy…

Lisäksi Jumala käski repimään maahan Baalin alttarin ja asera-paalun. Näiden molempien kaanaanilaisen palvonnan muotojen ajateltiin varmistavan niin maan, ihmisten kuin eläintenkin hedelmällisyyden. Siksi kaupungin asukkaiden reaktio ja huoli on ymmärrettävä. Heille Baalin alttarin ja asera-paalun tuhoaminen merkitsi samaa kuin joku hankkisi kuolemaa heidän ylleen. Siksi he olivat ärhäkästi vaatimassa tihutyön tekijälle kuolemaa. – In despite of this Lord commanded to cut down the altar of Baal and symbol of Aserah. Both of these Canaanite forms to worship was attached with fertility both ground, inhabitants and cattle. So we may a bit understand reactions and anxiety of the community of Gideon. To them the destruction of the altar of Baal and the symbol of Asera was same as if some one was pulling death down to destroy them. That is the reason why they so aggressively demanded death sentence for lawbreaker.

Joas, Gideonin isä on toimissaan viisas. Joasin logiikka on: Jos tuo jumala tosiaan on jumala, hän voi vallan hyvin puolustaa itseään. – Joas, the father of Gideon was a wise man. His logic was: If god is really god, he is able to defend himself.

Puolustatteko te Baalia? Tekö yritätte pelastaa hänet? Sen, joka asettuu puolustamaan Baalia, on kuoltava ennen aamunkoittoa. Jos Baal on jumala, puolustakoon nyt itse itseään, kun Gideon on repinyt maahan hänen alttarinsa.
But Joash said to all who stood against him, Will you contend for Baal? Or will you save him? He who will contend for Baal, let him be put to death while it is still morning. If Baal is a god, let him contend for himself because one has pulled down his altar.

Joas on rohkea. Hän asettuu poikansa puolelle ja puhuu kaupunkilaisille järkeä: Jos Baal kerran on niin vahva kuin oletetaan, hän kyllä pystyy puolustamaan itseään. – Joas was a courageous man. He sets to defend the Gideon and start to reason with the community: If Baal really is so strong that they think, he is able to defend himself.

Silloin kun sinä/minä alamme astua Jumalan viitoittamaa tietä, saatamme joutua horjuttamaan status quota ympärillämme ihan pelkästään sillä, että Jumala elämässämme muuttuu näkyväksi. – When you/I start to walk on the roud, shown by Lord, we may bring imbalance status quo around us. Some times it happens when Lord in our lives becomes visible.

Jatkuu seuraavassa kirjoituksessa. – Continues in next article.

Tuotteistamaton Jumala

Luin Jari Parantaisen kirjaa Tuotteistaminen. Lyhyesti, omin sanoin:

Tuotteistaminen on prosessi, jonka aikana ideasta tehdään monistettava ja myytävä. Idea on tuotteistettu, kun sen myymiseen ja tuottamiseen ei välttämättä tarvita enää idean isää/äitiä/kehittäjää. Idea, sen myyminen ja tuottaminen on niin perusteellisesti kuvattu, että (periaatteessa) kuka tahansa (jolla on riittävä tieto ja taito) voi sen tuottaa ja myydä. Helppoa kuin heinänteko, kun sen niksit taitaa.

Kristinuskon laita on yhdellä tapaa juuri näin. Jeesus antoi omilleen tehtävän viedä evankeliumia eteenpäin. Lähtökäsky tehtävänantoineen oli selkeä. Käsky koski jokaista. –

Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksioikoinen.

Olen palannut useaan otteeseen myös Tommy Tenneyn kirjaan Tahdon Sinua, Jumala. Tenneyn yksi perusviesti on, että Jumalaa ei voi ”tuotteistaa”.

Jumala, Hänen työnsä ja ajatuksensa, eivät yksinkertaisesti mahdu yrityksiimme tyhjentävästi ymmärtää ja kuvata Häntä ja Hänen tekojaan.

Jumalan tekojen äärellä psalminkirjoittaja toteaa:

Kuinka ylivertaisia ovat sinun suunnitelmasi, Jumala,
kuinka valtava onkaan niiden määrä!
Jos yritän niitä laskea,
niitä on enemmän kuin on hiekanjyviä.
Minä lopetan,
mutta tiedän: sinä olet kanssani. (s. 139: 17,18)

Jeesus sanoi ihmettelevälle Nikodemokselle:

Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita. (Joh. 3: 7b)

Jumalaan ja Hänen tekoihinsa liittyy arvoituksellisuutta ja suuruutta, joiden edessä hyvä tapa – perusteellisen ymmärtämisen sijasta – on luottaa, palvoa – ja suostua Hänen tekoihinsa.

Uskon äärellä tarvitsemme ”idean isää”: tarvitsemme Jumalaa koko täyteydessään. Kysymys ei ole nikseistä tai (pelkästään) opiskellusta taidosta, vaan ennen muuta yhteydestä Häneen, joka on meidät kutsunut ja lähettänyt.

Psalmin 139 kirjoittajalle jäi jäljelle tärkein:

Sinä olet kanssani

Ilman Häntä emme saa mitään aikaan. (Joh. 15:5b)

Julkaistu 13.6.2014 by Pauliina Kuikka

Seitsenkymmenprosenttinen seuraaja?

English speaking readers, you may jump to Steven J. Coles article in which he to John Piper´s book Don´t Waste Your Life. You find the article here.


Liian antautunut?

Kiertäessäni pitämieni oppituntien puitteissa kouluja kohtasin yhdellä koululla tavanomaista ärmymmän sisäilmaongelman. Sen aiheuttama reaktio toi tullessaan lystikkäännäköiset ”Tina Turner -huulet”. – Heti seuraavalla viikolla kohtasin ilmeisesti vieläkin astetta pahemman tapauksen, kun kasvot lehahtivat tuhkarokonpunaisiksi ja vähinerin löytyivät seuralaisiksi pitkään poissaolleet nenänniiskutukset ja kunnon kröhä.

Hyvää tarkoittavat lähimmäiset ovat tarjonneet monenmoista apua ja neuvoa. Ja toki osakseni olen saanut monta rukousta. Olen niistä jokaisesta kiitollinen.

Osasta kommenteista olen tajunnut, että nyt ei ihan olla kartalla…: Monet, monet ovat nimittäin kertoneet, että oireet johtuvat stressistä ja reagoin sen takia herkemmin ja ovat kehottaneet ottaamaan löysemmin ja välttämään kiinteistöjä, jossa saan oireita…

Totta toki tuokin: Stressi voi saada aikaan sen, että sairastuu helpommin.

Paljon toki on meneillään kaikkea… päällekkäin, limittäin,… Aikataulut ovat kireitä ja pienellä porukalla olemme tehneet suuria asioita … ja oikeastaan en edes osaa elää muuten kuin näin… Ei minusta enää olisi 8-16 työhön… Teen tätä ”työtä” 24/7 ja se sopii minulle vallan hyvin.

Seuraava kommentti on ehkä hämmentävin:

Koetat tehdä asiat liian suuresti

 

Voiko Jumalan asioita tehdä liian suuresti, liian perinpohjin tai liian antautuneesti? Voiko Jumalalle yrittää liian suuria?

Todellinen tragedia

Steven J. Cole lainaa kirjoituksessaan Dreaming Big for God John Piperin kirjaa Don´t Waste Your Life:

Ensimmäisessä kertomuksessa kaksi naista – toinen yli kahdeksankymmenen, toinen melkein kahdeksankymmenen – haluavat antautuneesti tavoittaa Kamerunissa ihmisiä Jeesukselle. – Huhtikuussa 2002 heidän autonsa jarrut pettävät sillä seurauksella, että heidän autonsa luiskahtaa jyrkänteeltä. Naiset saavat surmansa välittömästi.

Surullisenoloisen kertomuksen äärellä Piper ottaa radikaalin näkökulman:

Ei, se ei ollut tragedia. Se oli kunnia. Heidän elämänsä ei valunut hukkaan. ´Jokainen, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, pelastaa sen´.

Toisessa kertomuksessa pariskunta, mies 59 ja vaimo 51, jäävät varhaiseläkkeelle. He muuttavat Floridaan. Siellä he veneilevät, pelaavat palloa ja keräävät simpukoita.

Piper toteaa pariskunnan tarinaa kertoessaan, että kertomus on kuin suoraan amerikkalaisesta (ja ehkä meidänkin, suomalaisten)  unelmasta, mutta (satiirisesti  ajateltuna)…:

Tullessamme elämämme – ainoan, ainutkertaisen, Jumalan antaman elämän – loppupuolelle, meidän viimeinen suuri tekomme – ennen kuin tulemme Luojamme eteen tilintekoa varten – on pelata palloa ja kerätä simpukoita…

Tämä, juuri tämä, on tragedia.

Toki lastenlapsista saa nauttia – ja elämästä yleensäkin. Mutta 40 viikkotyötunnin jättämästä lokosesta on mahdollista erottaa osa Herran antaman käskyn (lähetyskäsky) toteuttamiseen – vieläpä niin, että on mahdollista etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan (Matt. 6: 33).

Hellitä vähän Paavali?

Artikkeli tuulettaa mielikuviamme:

Paavali, jos kuka olisi ansainnut, eläkeasunnon lähellä golfkursseja tai meren rannalla. Hän oli mies, joka kesti uhkaa, lyöntejä, vankilaa, kivityksiä, kolme haaksirikkoa ja monia muita vaaroja ja vaikeuksia evankeliumin takia (Vrt. 2 Kor 11: 23-28)

Hellitä vähän Paavali! Ota nyt sentään pieni loma. Et sinä enää nuoremmaksi tule.

Mutta täällä hän on kertomassa Rooman kristityille, että hän haluaa vierailla heidän luonaan, mutta ei tulisi viipymään kauan. Hän haluaa mennä Espanjaan julistamaan evankeliumia. Häntä ajoi eteenpäin halu saarnata evankeliumia siellä, missä sitä ei oltu kuultu. Viimeisinäkin elinvuosinaan Paavali tuntui unelmoiva suuria asioita Jumalalle.

70 % vs 100 %

Onhan meillä (ainakin toivottavasti) suunnitelmia ja unelmia elämämme varalle. Miksi suunnitelmien ja unelmien suunta ei voisi olla se, miten veisimme Jumalan valtakuntaa eteenpäin?

Vieläpä ihan täysillä.

Miltä kuulostaisi, jos joku väittäisi, että Jeesus eli 70-%:sesti Jumalalalle ja uhrasi itsensä vain osittain? – Mahdotonta. Jeesuksessa näemme 100-%:sesti Isän tahdolle antautumisen. Yksi, ainut, 100-%:nen uhri sovitti meidät.

Tässä olen. Olen tullut täyttämään sinun tahtosi. Hepr. 10: 9

Miten tuon kuvan edessä Hänen seuraamisensa voisi olla 70-%:sta?

Kun Jeesus kutsuu

Kun Jeesus sitten lähti kaupungista opetuslastensa kanssa ja suuren väkijoukon seuraamana

tien vieressä istui tuttu mies: sokea kerjäläinen Bartimaios, Timaioksen poika – kerjäämässä elääkseen. – Raamatun evankeliumien kirjoittajista Markus kertoo episodin Jerikon kaupungin päätien varrelta. Voit lukea kertomuksen Markuksen 10. luvun loppupuolelta.

Yksi monista – ja erilainen

Bartimaios oli sokea. Hänen ainoa keinonsa ansaita päivittäinen ruokansa, oli kerjätä. 

Bartimaios ei ollut ainoa kerjäläinen. – Heitä oli muitakin. Asettuineina sinne, missä ihmiset kulkivat, että joku pudottaisi roposensa, jotta heillä, joilla ei muuten ollut mahdollisuutta hankkia elantoa, olisi mitä syödä.

Sokeilla muut aistit paikkaavat näön puutetta. Kuulemansa perusteella Bartimaios saattoi kuulla, että paikkaa, jossa hän oli, lähestyi tavanomaista isompi ihmisjoukko.

Ehkäpä kysymällä jolta kulta lähellä olevalta hän ymmärsi, että ohikulkija oli Jeesus Nasaretilainen. Hän, jonka kautta oli parantunut ja vapautunut ihmisiä. 

Hän oli aiemmin kuullut Jeesuksesta. Hänellä oli selkeä käsitys siitä, kuka Jeesus oli: Hän oli Daavidin Poika, luvattu Messias.

Bartimaioksessa heräsi määrätietoinen usko; jos Jeesus on parantanut ja vapauttanut muita, Jeesus pystyy parantamaan ja vapauttamaan myös hänet. 

Huomion herättävä huuto

Bartimaios halusi kiinnittää Jeesuksen huomion. Siinä tehtävää kerrakseen. Tiedät, että jos yrität satojen ihmisten keskellä kiinnittää huomion, sinun tosiaan on käytettävä ääntä. Näin Bartimaios teki:

hän alkoi huutaa:

”Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!”

Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: ”Daavidin Poika, armahda minua!”

Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi: ”Kutsukaa hänet tänne.” He menivät kutsumaan sokeaa ja sanoivat hänelle:

”Älä pelkää. Nouse, hän kutsuu sinua.”

Nämä ihmiset olivat oppineet:

Kun Jeesus kutsuu, jotain hyvää on tulossa

Miehen yllä ollut viitta jäi niille sijoilleen ja hän kiirehti Jeesuksen luo minkä jaloistaan pääsi.   

Mies heitti vaippansa yltään, nousi kiireesti jaloilleen ja tuli Jeesuksen luo.

Jeesuksella oli kummallinen kysymys:

”Mitä haluat minun tekevän sinulle?”

Ihan selkeä asia. Bartimaios tarvitsi näkönsä. Jeesus tiesi sen. Kaikki muutkin tiesivät sen, mutta Bartimaioksen tarvitsi lausua se, minkä hän halusi. 

Sokea vastasi: ”Rabbuuni , anna minulle näköni.”

Näemme kuvauksen omistavasta uskosta:

Anna minulle, mikä minulle kuuluu!

Jumalan tahto on pelastaa, parantaa ja vapauttaa.

Silloin Jeesus sanoi hänelle:

”Mene, uskosi on parantanut sinut.”

Samassa mies sai näkönsä takaisin, ja

Seuraus on puhutteleva:

Hän lähti kulkemaan tiellä (KR 38)…  hän lähti kulkemaan Jeesuksen mukana  (KR 92). 

Kohdassa käytetty sana ακολουθεω on kulkemista voimakkaampi: Kysymys on Jeesuksen seuraamisesta, opetuslapseksi tulemisesta.

 

Askelet – lähemmä Herraa

Puhdistuminen ja eheytyminen – ja lähemmäksi Herraa pääseminen – edellyttää jostain luopumista, jonkin jättämistä. Se, mikä ei kuulu Herran elämänpiiriin, täytyy jäädä, se mikä on kipeää, täytyy parantua – ja askelet lähemmäksi Herra sulkevat pois askeleet, jotka vievät kauemmaksi Herrasta.

Artikkelistä Yö ja eheys, 23.6.2013