Pelkurista pelastajaksi (osa 1) – Meeting Fear Factory (part 1)

Gideon pelkäsi. Tuomarien kirjan kertomuksen perusteella näyttää siltä, että Gideon pelkäsi kaikkea, minkä kanssa hän joutuisi työskentelemään toteuttaessaan Jumalan antamaa tehtävää. Gideon pelkäsi – – Gideon was frightened. When we read the description of Gideon we may notice that he was afraid of everything that he would need to deal with while executing lords mission. Gideon was troubled when he

 • midianilaisia (Tuom. 6: 11) – thought of Midians (Judges 6: 11)
 • perhettä ja sukulaisia (Tuom. 6: 27) – his family and men of his city(Judges 6: 27)
 • Jumalan kohtaamista (Tuom. 6: 22) – noticed he has met Lord (Judges 6: 22)
 • uskoa Jumalan lupausta (Tuom. 6: 36) -to believe the promises of Lord (Judges 6: 36)
 • jopa itseään (että hän epäonnistuisi, Tuom. 6: 15, 36) – even himself (that he would fail in fullfilling the mission given by Lord, Judges 6: 15, 36)

Peloistaan huolimatta Gideon oli Jumalan valittu, joka vapauttaisi israeliliaset Midianin ikeestä. – In despite of fears Gideon were chosen by Lord. He would set Israel free from the oppression of Midian.

Jumala johti Gideonin kohtaamaan pelkokertoimen toisensa jälkeen. Jumala myös kärsivällisesti osoitti Gideonille, että Hän Jumala. – Lord lead Gideon meet fear factory time after time. With patience Lord show Gideon that He was God, as well.

Tuomarien kirjan kuvaus Gideonista on hieno kuva Jumalasta, joka suostuu puhumaan sinulle ja minulle kieltä, jota me ymmärrämme, puhumaan niin, että sanoma menee perille. Kun Jumala on nähnyt meissä timantin, Hän on valmis kärsivällisesti hiomaan meitä niin, että saa timantin esiin. Joskus tämä tapahtuu hyvin rutakasti, joskus verkkaisempaan tahtiin. – The description of Gideon written in Judges paint fantastic picture of God, who is willing to speak to you and me the language we may uunderstand and is willing to speak the way we may catch the message.

Sen, miten Jumala käsitteli Gideonin pelkoja, voit lukea Tuomarien kirjan luvusta 6. Tässä kirjoituksessä käsittelen peloista yhtä. – We may read more about ways which Lord used to deal with fairs of Gideon in Judges 6. In this article I will deal with one of these fears.

Perheen, sukulaisten ja yhteisön pelko – Fear of family, household and community

Mitä minun perheeni/sukuni/yhteisöni sanoo, jos…? Siinä kysymys, jonka useimmat meistä esittävät tilanteessa, jossa pitäisi tehdä jotain radikaalia. – What does my family/household/community say, if I…? We may ask when we should do something radical.

Perheen/suvun/yhteisön vaikutusvalta Gideonin aikana oli paljon vahvempi kuin esimerkiksi Suomessa 2014. Perheen isän sana oli laki. Nyt Jumala käski Gideonia, joka sanoi olevansa kaikkein vähäisin omassa suvussaan, suorittamaan uskonpuhdistuksen omassa kodissaan, joka taas oli osa laajempaa yhteisöä. – Influence of family/household/community was even stronger than for example now days in Finland. Now Lord commanded Gideon, who saw himself at least in his father´s house, to carry out the reformation in his household which was an integral part of a larger community.

Ota isäsi paras sonni, se joka on seitsenvuotias. Revi maahan isäsi alttari, jolla hän uhraa Baalille, ja kaada sen vieressä seisova asera-paalu.
Rakenna tänne kukkulan laelle kivistä alttari Herralle, Jumalallesi. Rakenna se säädetyllä tavalla. Uhraa sitten sonni polttouhriksi ja käytä polttopuuna asera-paalua, jonka kaadoit maahan.
Take your father’s bull, the second bull seven years old, and pull down the altar of Baal that your father has and cut down the Asherah [symbol of the goddess Asherah] that is beside it.
And build an altar to the Lord your God on top of this stronghold with stones laid in proper order. Then take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the Asherah which you shall cut down.”

Jumala käski uhraamaan itselleen parasta päältä: Gideonin isän parhaan sonnin. Sama kuin tänä päivänä talon poika laittaisi lihoiksi emolehmänavetan siitossonin, jonka arvo voi huutokaupassa pyöriä 3000-4300 €:ssa käyttöarvosta puhumattakaan. Tuskin siinä suomalainenkaan farmari poikansa päätä silittäisi. – Lord commanded to take one of the best bull of his father. It is same as if some one here in Finland would take one of best breeding bulls of a suckler cow farm, the bull valued 3000-4300 €, which doesn´t include the value of usage. I assume, even kindest of farmer wouldn´t say: Good boy…

Lisäksi Jumala käski repimään maahan Baalin alttarin ja asera-paalun. Näiden molempien kaanaanilaisen palvonnan muotojen ajateltiin varmistavan niin maan, ihmisten kuin eläintenkin hedelmällisyyden. Siksi kaupungin asukkaiden reaktio ja huoli on ymmärrettävä. Heille Baalin alttarin ja asera-paalun tuhoaminen merkitsi samaa kuin joku hankkisi kuolemaa heidän ylleen. Siksi he olivat ärhäkästi vaatimassa tihutyön tekijälle kuolemaa. – In despite of this Lord commanded to cut down the altar of Baal and symbol of Aserah. Both of these Canaanite forms to worship was attached with fertility both ground, inhabitants and cattle. So we may a bit understand reactions and anxiety of the community of Gideon. To them the destruction of the altar of Baal and the symbol of Asera was same as if some one was pulling death down to destroy them. That is the reason why they so aggressively demanded death sentence for lawbreaker.

Joas, Gideonin isä on toimissaan viisas. Joasin logiikka on: Jos tuo jumala tosiaan on jumala, hän voi vallan hyvin puolustaa itseään. – Joas, the father of Gideon was a wise man. His logic was: If god is really god, he is able to defend himself.

Puolustatteko te Baalia? Tekö yritätte pelastaa hänet? Sen, joka asettuu puolustamaan Baalia, on kuoltava ennen aamunkoittoa. Jos Baal on jumala, puolustakoon nyt itse itseään, kun Gideon on repinyt maahan hänen alttarinsa.
But Joash said to all who stood against him, Will you contend for Baal? Or will you save him? He who will contend for Baal, let him be put to death while it is still morning. If Baal is a god, let him contend for himself because one has pulled down his altar.

Joas on rohkea. Hän asettuu poikansa puolelle ja puhuu kaupunkilaisille järkeä: Jos Baal kerran on niin vahva kuin oletetaan, hän kyllä pystyy puolustamaan itseään. – Joas was a courageous man. He sets to defend the Gideon and start to reason with the community: If Baal really is so strong that they think, he is able to defend himself.

Silloin kun sinä/minä alamme astua Jumalan viitoittamaa tietä, saatamme joutua horjuttamaan status quota ympärillämme ihan pelkästään sillä, että Jumala elämässämme muuttuu näkyväksi. – When you/I start to walk on the roud, shown by Lord, we may bring imbalance status quo around us. Some times it happens when Lord in our lives becomes visible.

Jatkuu seuraavassa kirjoituksessa. – Continues in next article.

Viisauden ohjeita á la Jaakob

 Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen?

Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.

Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien viisautta.

Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa.

Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä.

Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.

Jaak. 3: 14-16

Jaakobin opetus liittyy uskovan hedelmään erityisesti puheen alueella: miten terveen logiikan vastaista on, jos sama suu

 • ylistää Jumalaa ja
 • kiroaa Jumalan luomaa ihmistä

Jaakob haastaa lukijoitaan osoittamaan viisautensa ja ymmärtäväisyytensä viisautta ja sävyisyyttä heijastavilla teoilla. (Katkera) kateus ja riidanhalu on maallista, ihmisestä – ja jopa pahoista hengistä – lähtöihin olevaa ”viisautta”. Hedelmänä on ” hillittömyys ja kaikenlainen paha”. Hillittömyydeksi käännetty sana tarkottaa myös ´epäjärjestystä, sekaannusta ja ”turbulenssia”´.  Niillä ei ole mitään tekemistä ylhäältä tulevan viisauden kanssa; näitä hedelmänään tuottavan ihmisen olisi viisainta vaieta nk. viisaudestaan.

Ylhäältä tuleva viisaus on

 • puhdasta ja pyhää – aitoa ja todellista
 • rakentaa rauhaa; rauhalla tässä raamatullisen laaja merkityskirjo: ´messiaaninen rauha; rauha ja harmonia ihmisten välillä, taistelun ja sodan puuttumista sekä näiden hedelmänä turvallisuutta, hyvinvointia ja menestystä´
 • lempeää ja sopuisaa
 • täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on
 • tasapuolista ja teeskentelemätöntä

Rauha… Rauhan rakentaminen..? – Hinnalla millä hyvänsä?

Siitä ei ole kysymys. On äärimmäisen tärkeää tajuta, että tekemällä vääriä asioita ja osallistumalla vääryyteen (tai myös ummistamalla silmäni vääryydeltä) itse asiassa sidon itseni. — Kristittynä minun pitäisi olla lahjomaton – eli esimerkiksi säilyttääkseni asemani tai päästäkseni eteen päin minun ei kuulu tehdä mitään väärää tai osallistua vääryyteen, muutoin olen osa tuota vääryyttä, mikä saa aikaan ristiriitoja omaan elämääni ja vie rauhan. Sotaa ja rauhaa 

Muita näkökulmia Jaakobin sanoihin artikkeleissa Tie rauhaan  ja Positiivisia rukouksia ja rauhankylvöä.

Katso tiehen, älä seiniin

Vastottain luin erinomaisen ohjeen, joka mielestäni pätee sekä palautteeseen, jota annamme että palautteeseen, jota saamme.

Ohje sisältyy Mario Andrettin, yhden maailman menestyneimmän ja monipuolisimman autourheilijan haastatteluun. Andretti nimesi autourheilijan ykkösohjeeksi:

Älä katso muuria. Autosi menee sinne, minne silmäsi katsoo.

Ohjeen voi pukea myönteiseen muotoon:

Katso tiehen, älä muuriin. Autosi menee sinne, minne silmä katsoo.

Olen hyvin, hyvin mietteliäs hengellisessä kentässä käydyn keskustelun suhteen.

On asioita, joihin pitää puuttua ja asioita, jotka pitää ottaa puheeksi. Näin olen omalta osaltanakin vuosien mittaan tehnyt.

Tiettyä linjaa olen vetänyt – ja koen sen nyt käytävän keskustelun keskellä  vieläkin selkeämmin oikeaksi:

Puhun ilmiöistä mieluummin kuin henkilöistä

Vielä mieluummin puhun nykyään siitä, mikä voisi olla oikea tie, kuin siitä, mitä on varottava.

Kun uskon kanssa olemme tekemisissä, toivottavasti useimmat keskustelijat ovat säilyttäneet ajatuksen siitä, että ihmisen on (kaiken kummallisenkin) keskellä tarpeen aidosti kohdata Jumala. Mielestäni meidän tulisi

 • Osoittaa ihmiselle mieluummin tietä Jumalan luo kuin varoittaa kaikista mahdollisista vaaroista, jotka vaanivat siinä liepeillä.
 • Ohjata Paimenen luo mieluummin kuin varoittella pimeän metsän vaaroista tai nimetä sudet nimiltä.

Ja vaikka haavat kuinka kirvelisivät ja väärinkäytökset kismittäisivät,

Maltti on valttia keskustelussa

Kiireessä ja mielenkuohussa ampuu helposti liian äkkiä ja jopa harhaan. Hauleja lentää suuntaan, jonne ei tarvitsisi.

Yleistämistä koetan välttää ja selvittää käytetyt käsitteet

Vaikka jossain yhteisössä ilmenisi hyväksikäyttötapauksia (taloudellisia, seksuaalisia tai henkistä/hengellistä väkivaltaa), kaikki yhteisöön kuuluvat tuskin ovat hyväksikäyttäjiä.

Jos jonkun yhteisön keulahahmo vääntää Raamatun rusetille saadakseen asiat näyttäytymään itselleen (tai pankkitililleen) suotuisasti, tuskin kaikki samaa uskon suuntausta edustavat ovat samanmoisia. – Tosin tietyt käytänteet voivat altistaa väärinkäytöksille.

Edellisessä kirjoituksessa esitin melko radikaalin tulkinnan, joka jääköön lukijoideni harkintaan: Entäpä, jos opetus ja käytänteet ovatkin hedelmä eikä syy? – Omakohtaisena havaintonani voin sanoa, että usein väärinkäytösten takaa pilkistää narsismiin viittaavia luonteenpiirteitä. Tällöin mikä tahansa, millä N-tyyppinen persoona saa tahtoaan läpi, kelpaa välineeksi – vaikkapa usko tai joku siihen liittyvä oppirakennelma. – Tämän vuoksi täytyy nähdä näennäisesti nähdyn taustalle, kulisseihin.

Miksi tämä näkeminen on tarpeen? Lue lisää tästä linkistä.

Vieläkin syvällisemmin ilmiöön – ja sen hämäävyyteen – pääset sukeltamaan tästä.

Tässä ajatuksia siitä, miten erottaa ”väärä voitelu” oikeasta.

Käytetyt lähteet kannattaa tarkistaa

Kantapään kautta opin asian teologian opintojeni alkutaipaleella. Tein ison työn esseen ”Menestyneen uskon ahdistamat” kanssa. – Olin hyvin pettynyt, kun arvosana oli keskinkertainen. – Myöhemmin havahduin siihen, miten puutteellinen esseeni oli. Olin omasta mielestäni käyttänyt hyviä lähteitä. Tein johtopäätökseni hyvien lähteiden perusteella. Lähteenihän viittasivat tiettyihin julistajiin ja heidän julistukseensa. Kun vuosia myöhemmin törmäsin näihin lähteiden perusteella kritisoimiini julistajiin, tajusin, miten kestämättömällä tavalla tämä toinen ”tutkija” oli heitä käsitellyt. – Kun opetuksen kuunteli asiayhteydessään, siitä ei saanut ollenkaan niin hurjaa käsitystä. – Olin apinoinut – ja vielä korostanut – toisen ”tutkijan” antipatiaa. Keskinkertainen arvosana tuli ihan aiheesta! – Ja tuossa prosessin vaiheessa varmaan oma tunnekuohunikin saattoi näkyä riveillä ja rivien välissä toisin kuin nykyään.

Aikaa kannattaa viettää Sanan äärellä ja rukouksessa

Asioiden ja ilmiöiden pyörittely on kuluttavaa. Vieläkin kuluttavammaksi se muuttuu, jos taistelun tuoksina muuttuu hyvin henkilökohtaiseksi ts. jos omaan niskaan alkaa sataa lokaa.

Helposti aihe imaisee mukaansa, keskustelupalstat houkuttelevat katselemaan tai kirjoittamaan, foorumit tai tutut kotisivut kutsuvat kahlaamaan kirjoituksia.

STOP! PYSÄHDY!

Juutut helposti kritiikkiin. Tarvitset toisenlaista ajattelemista.

Tuuleta itseäsi ja aivojasi. Mene luontoon kävelemään – ja rukoilemaan.

Ota käteesi Raamattu. Lue sieltä muutakin kuin tutut tuomion kohdat tai valitusvirret. Katso, mitä Sana sanoo laajemmin asioista.

Vaikka poleemisuus ja satiiri houkuttaa, pidä asialinja

Ajoittain keskustelun kieli voi olla rumaa – kristityn suuhun sopimatonta. Suosittelen, että keskustelussa pysytään herrasmiehinä/naisina. Pahaa ei Jeesuksen ohjeen mukaan pidä maksaa pahalla. Vaikka toinen kiroaisi, tehtävämme on siunata.

Siunaaminen sanana tarkoittaa hyvän toivottamista. Toisin sanoen tehtävämme on kirvelevien haavojenkin keskellä rukoilla, että henkilö, joka haavat on aiheuttanut – yhtä lailla kuin me itsekin – löytäisimme oikealle tielle.

Mikä on tärkeintä?

Kaikkein tärkeintä on se, että ihminen kuulee evankeliumin ja pelastuu.

Kristittyjen tukkanuottasilla olo – vaikka taustalla olisi kuinka pyhät ajatukset – vie helposti energian kaikkein tärkeimmästä: Meidän tehtävämme on pitää sanoma Jeesuksesta kaikkein kirkkaimpana.

Kovin hyvä todistus ”ulkopuolisille” tukkanuottasilla olo tuskin on. Varsin harvassa ovat ne ihmiset, jotka haluavat tulla adoptoiduksi riitelevään perheeseen.

Pidetään siis katse tiessä -itsemme ja muiden tähden!

 

A Violence free Area – Väkivallaton alue

Today I had day off and have an extra time to I read some good articles. – Tänään minulla oli vapaapäivä ja oli hiukan ylimääräistä aikaa lukea muutama hyvä artikkeli.

I found a story about ”Deb”. – Löysin ”Debin” tarinan. You may read the story in English here.

Deb still has a hard time saying she was abused. Her husband knew the Bible well and proclaimed his Christian faith boldly. They studied Scripture together, prayed together, and hosted Bible studies in their home. But a domineering nature lurked behind his confident, God-fearing front. He spent years tearing down Deb’s sense of security and self-worth. – Debillä on yhä vaikeaa sanoa, että hän on kohdannut väkivaltaa. Hänen miehensä tunsi Raamatun hyvin ja julisti kristillistä uskoaan rohkeasti. He opiskelivat Kirjoituksia  ja rukoilivat yhdessä. Heidän kodissaan kokoontui raamattupiiri. Tämän luottavaisen, Jumalaa pelkäävän julkisivun takana piileksi hallitseva luonto. Mies käytti vuosia murentaakseen Debin turvallisuuden tunteen ja omanarvontunnon.

The story of Deb describes us how different roles by abuser may actually be. – Debin tarina kertoo, miten erilaisia rooleja väkivallan tekijällä voi olla.

”I had things broken around me, threats made to me, emotional games played on me—a knife held to my throat, a gun held to my head,” Deb says. ”The Bible itself was even used as a weapon against me—” – ”Asioita rikkoontui ympärilläni, minua peloteltiin, tunnepelejä pelattiin ympärilläni – veitsi oli kurkullani, ase otsallani,” Deb kertoo. ”Jopa Raamattua käytettiin aseena minua vastaan–”

In Deb´s story I find many, many other Christian spouses. – Debin tarinassa löydän monet, monet kristityt puolisot:

I had to have been doing something wrong if things weren’t going well in a relationship that included God, right? I tried so hard to be godly … and the Bible told me to submit to my husband. Maybe God just wanted me to suffer a bit, to make me more holy. Besides, it wasn’t that bad—he never hit me.- Minun on täytynyt tehdä jotain väärin, kun asiat eivät ole mallillaan suhteessa, jossa on Jumala mukana, eikö niin? Yritin niin kovasti olla jumalallinen… ja Raamattujan sanoo, että minun pitää olla miehelleni alamainen. Ehkäpä Jumala haluaa minun kärsivän hieman, jotta minusta tulisi pyhempi. Sitä paitsi, ei se niin pahaa ollut. Eihän hän lyönyt minua kirjaimellisesti.

THIS IS SO WRONG CONCLUSION! – TÄMÄ ON NIIN VÄÄRÄ PÄÄTELMÄ!

The common denominator is that it’s about having power and control over another human being. – Yhteinen nimittäjä on vallan ja kontrollin kohdistaminen toiseen ihmiseen.

Says Yvonne DeVaughn, the national coordinator of AVA (Advocacy for Victims of Abuse), a ministry of the Evangelical Covenant Church that equips churches to address domestic abuse. – Sanoo Yvonne DeVaughn, AVA:n (Evangelical Covenant Church -nimisen kirkon palvelutehtävä, joka ajaa väkivallan uhrien asiaa ja varustaa seurakuntia paikantamaan perheväkivallan) kansallinen koordinaattori.

It’s not about anger management—often you see that the person can manage that anger when they’re in social situations. It’s not about drugs, alcohol, genetics, biology, out-of-control behavior, or stress—it is about having power and control over another human. – Kysymys ei ole vihan hallinnasta – useinhan näet samaisen henkilön kykenevän hallitsemaan vihaa sosiaalisissa tilanteissa. Eikä kysymys ole myöskään huumeista, alkoholista, perimästä, biologiasta, hallitsemattomasta käytöksestä tai stressistä; kysymys on vallan ja kontrollin käytöstä toiseen ihmiseen.

Amen! Exactly! – Aamen! Juuri näin!

Explanations and excuses are to gone. – Selitykset ja tekosyyt joutavat mennä.

Responsibility about OWN behavior are come. – OMASTA käytöksestä vastuu saa tulla.

As Christians we may cause a bad turn if we misunderstand what is happening in the family where we see abusive behavior. We may sustain destructive behavior by misunderstanding the message of our Bible. – Kristittyinä voimme tehdä karhunpalveluksen, jos ymmärrämme väärin sen, mitä perheessä, jossa on väkivaltaa, tapahtuu. Me voimme ylläptää tuhoisaa käytöstä, jos väärinymmärrämme Raamatun viestin.

Telling the victim to submit to sinful (violence is sin – alltought we can´t find that directly in NT) behavior will rarely encourage the healing God wants to bring about in the life of both victim and abuser. Instead, it enables the abuser to continue down his or her destructive path, while their family pays the price. The best chance a marriage has for long-term survival is for the cycle of abuse to be broken, and for the abuser be brought to repentance (not just remorse) – Se että käskemme uhria alistumaan synnilliselle käytökselle (ja sitä väkivalta on, vaikka sitä ei suoraan sanota Uudessa testamenissa!!!) ei rohkaise parantumiseen, jonka Jumala, haluaa tuoda sekä uhrille että väkivallan käyttäjälle. Sen sijaan, se mahdollistaa väkivallan tekijän jatkavan tuhoisalla polullaan – ja perhe maksaa siitä hinnan. Paras vaihtoehto perheen kannalta pitkässä juoksussa on se, että väkivallan kehä katkaistaan ja väkivallan tekijä (!!!) johdetaan parannukseen (!!! – eikä vain katumukseen).

Especially, Christian marriage basing on LOVING God and Savior, ought to be the violence free area or we have casted aside God, who IS LOVE! – Erityisesti kristillinen avioliitto, jonka ymmärrämme pohjaavan RAKASTAVAAN Jumalaan ja Vapahtajaan, pitäisi olla väkivallasta vapaa alue – tai muutoin olemme heittäneet pois Jumalan, joka ON RAKKAUS.

Picture isn´t attached with the item. It is taken in a exhebition of old Finnish army uniforms. – Kuva ei liity aiheeseen. Kuva on otettu vanhojen suomalaisten sotilasasujen näyttelystä.

One question – Yksi kysymys

Today I have only one question, which I have asked also before:

What kind of ”God”/ideology/religion one have, when he/she tries to hold that together by threatening and/or violence?

Tänään minulla on yksi kysymys, se jonka olen kysynyt aiemminkin:

Millainen Jumala/ideologia/uskonto jolla kulla on, kun hänen täytyy yrittää pitää sitä koossa uhkaamalla ja/tai käyttämällä väkivaltaa?

As a blogger/photographer/journalist I could potentially be Charlie as well… Bloggaajana/valokuvaajana/toimittajana voisin potentiaalisesti olla ”Charlie”…

AJL_1291

I have written about spiritual abuse and narcissism. – Olen kirjoittanut hengellisestä väkivallasta ja narsismista.

You may think – Voit ajatella:

Well, you haven´t any risk that someone shoot you by using Kalashnikov. – No, sinulla tuskin on sitä riskiä, että kukaan ampuu sinua Kalashnikovilla.

And you are right. – Ja olet aivan oikeassa.

But the point is the same – Mutta idea on sama:

A jealous husband/boyfriend (and sometimes a wife/girlfriend) try to control by threatening or by using physical (sometimes here you may meet weapons), sexual or economical violence – and try to prohibit you to say a word about how the life really is. – Mustasukkainen aviomies/poikaystävä (joskus vaimo/tyttöystävä) yrittää kontrolloida uhkaamalla tai käyttämällä fyysistä (joskus täällä kohtaat aseita), seksuaalista tai taloudellista väkivaltaa.

Sometimes the same happens in working places, even in churches, etc. – Joskus tämä tapahtuu työpaikalla, jopa kirkossa, jne.

Some times in a society. – Joskus yhteiskunnassa.

The point is: If you criticize, you are in problems. – Ydin on: Jos kritisoit, olet ongelmissa.

Here you find (unfortunatelly only in Finnish) one of my writings when I noticed I was in ”problems” after writing… – Tästä löydät yhden vuodatukseni tilanteessa, jossa huomasin olevani kirjoitusteni kanssa ”pulassa”:

 • Censorship strikes – Sensuuri iskee.
 • Threads in forums disappears. – Keskustelufoorumien ketjut katoavat.
 • Books about the item are very difficult to publish. – Aiheesta kirjoitetut kirjat on vaikeita kustantaa.
 • Sometimes writers are forced to be silent. – Joskus kirjoittajat vaiennetaan.

Kommentti kommenttiin

What kind of ”God”/ideology/religion one have, when he/she tries to hold that together by threatening and/or violence?

Millainen Jumala/ideologia/uskonto jolla kulla on, kun hänen täytyy yrittää pitää sitä koossa uhkaamalla ja/tai käyttämällä väkivaltaa?

[This article has written after sorry news from Paris Artikkeli on kirjoitettu Pariisin surullisten tapahtumien jälkeen ]

vaikuttavaa-uskoa_talvi

Pelkurista pelastajaksi (osa 1) – Meeting Fear Factory (part 1)

Gideon pelkäsi. Tuomarien kirjan kertomuksen perusteella näyttää siltä, että Gideon pelkäsi kaikkea, minkä kanssa hän joutuisi työskentelemään toteuttaessaan Jumalan antamaa tehtävää. Gideon pelkäsi – – Gideon was frightened. When we read the description of Gideon we may notice that he was afraid of everything that he would need to deal with while executing lords mission. Gideon was troubled when he

 • midianilaisia (Tuom. 6: 11) – thought of Midians (Judges 6: 11)
 • perhettä ja sukulaisia (Tuom. 6: 27) – his family and men of his city(Judges 6: 27)
 • Jumalan kohtaamista (Tuom. 6: 22) – noticed he has met Lord (Judges 6: 22)
 • uskoa Jumalan lupausta (Tuom. 6: 36) -to believe the promises of Lord (Judges 6: 36)
 • jopa itseään (että hän epäonnistuisi, Tuom. 6: 15, 36) – even himself (that he would fail in fullfilling the mission given by Lord, Judges 6: 15, 36)

Peloistaan huolimatta Gideon oli Jumalan valittu, joka vapauttaisi israeliliaset Midianin ikeestä. – In despite of fears Gideon were chosen by Lord. He would set Israel free from the oppression of Midian.

Jumala johti Gideonin kohtaamaan pelkokertoimen toisensa jälkeen. Jumala myös kärsivällisesti osoitti Gideonille, että Hän Jumala. – Lord lead Gideon meet fear factory time after time. With patience Lord show Gideon that He was God, as well.

Tuomarien kirjan kuvaus Gideonista on hieno kuva Jumalasta, joka suostuu puhumaan sinulle ja minulle kieltä, jota me ymmärrämme, puhumaan niin, että sanoma menee perille. Kun Jumala on nähnyt meissä timantin, Hän on valmis kärsivällisesti hiomaan meitä niin, että saa timantin esiin. Joskus tämä tapahtuu hyvin rutakasti, joskus verkkaisempaan tahtiin. – The description of Gideon written in Judges paint fantastic picture of God, who is willing to speak to you and me the language we may uunderstand and is willing to speak the way we may catch the message.

Sen, miten Jumala käsitteli Gideonin pelkoja, voit lukea Tuomarien kirjan luvusta 6. Tässä kirjoituksessä käsittelen peloista yhtä. – We may read more about ways which Lord used to deal with fairs of Gideon in Judges 6. In this article I will deal with one of these fears.

Perheen, sukulaisten ja yhteisön pelko – Fear of family, household and community

Mitä minun perheeni/sukuni/yhteisöni sanoo, jos…? Siinä kysymys, jonka useimmat meistä esittävät tilanteessa, jossa pitäisi tehdä jotain radikaalia. – What does my family/household/community say, if I…? We may ask when we should do something radical.

Perheen/suvun/yhteisön vaikutusvalta Gideonin aikana oli paljon vahvempi kuin esimerkiksi Suomessa 2014. Perheen isän sana oli laki. Nyt Jumala käski Gideonia, joka sanoi olevansa kaikkein vähäisin omassa suvussaan, suorittamaan uskonpuhdistuksen omassa kodissaan, joka taas oli osa laajempaa yhteisöä. – Influence of family/household/community was even stronger than for example now days in Finland. Now Lord commanded Gideon, who saw himself at least in his father´s house, to carry out the reformation in his household which was an integral part of a larger community.

Ota isäsi paras sonni, se joka on seitsenvuotias. Revi maahan isäsi alttari, jolla hän uhraa Baalille, ja kaada sen vieressä seisova asera-paalu.
Rakenna tänne kukkulan laelle kivistä alttari Herralle, Jumalallesi. Rakenna se säädetyllä tavalla. Uhraa sitten sonni polttouhriksi ja käytä polttopuuna asera-paalua, jonka kaadoit maahan.
Take your father’s bull, the second bull seven years old, and pull down the altar of Baal that your father has and cut down the Asherah [symbol of the goddess Asherah] that is beside it.
And build an altar to the Lord your God on top of this stronghold with stones laid in proper order. Then take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the Asherah which you shall cut down.”

Jumala käski uhraamaan itselleen parasta päältä: Gideonin isän parhaan sonnin. Sama kuin tänä päivänä talon poika laittaisi lihoiksi emolehmänavetan siitossonin, jonka arvo voi huutokaupassa pyöriä 3000-4300 €:ssa käyttöarvosta puhumattakaan. Tuskin siinä suomalainenkaan farmari poikansa päätä silittäisi. – Lord commanded to take one of the best bull of his father. It is same as if some one here in Finland would take one of best breeding bulls of a suckler cow farm, the bull valued 3000-4300 €, which doesn´t include the value of usage. I assume, even kindest of farmer wouldn´t say: Good boy…

Lisäksi Jumala käski repimään maahan Baalin alttarin ja asera-paalun. Näiden molempien kaanaanilaisen palvonnan muotojen ajateltiin varmistavan niin maan, ihmisten kuin eläintenkin hedelmällisyyden. Siksi kaupungin asukkaiden reaktio ja huoli on ymmärrettävä. Heille Baalin alttarin ja asera-paalun tuhoaminen merkitsi samaa kuin joku hankkisi kuolemaa heidän ylleen. Siksi he olivat ärhäkästi vaatimassa tihutyön tekijälle kuolemaa. – In despite of this Lord commanded to cut down the altar of Baal and symbol of Aserah. Both of these Canaanite forms to worship was attached with fertility both ground, inhabitants and cattle. So we may a bit understand reactions and anxiety of the community of Gideon. To them the destruction of the altar of Baal and the symbol of Asera was same as if some one was pulling death down to destroy them. That is the reason why they so aggressively demanded death sentence for lawbreaker.

Joas, Gideonin isä on toimissaan viisas. Joasin logiikka on: Jos tuo jumala tosiaan on jumala, hän voi vallan hyvin puolustaa itseään. – Joas, the father of Gideon was a wise man. His logic was: If god is really god, he is able to defend himself.

Puolustatteko te Baalia? Tekö yritätte pelastaa hänet? Sen, joka asettuu puolustamaan Baalia, on kuoltava ennen aamunkoittoa. Jos Baal on jumala, puolustakoon nyt itse itseään, kun Gideon on repinyt maahan hänen alttarinsa.
But Joash said to all who stood against him, Will you contend for Baal? Or will you save him? He who will contend for Baal, let him be put to death while it is still morning. If Baal is a god, let him contend for himself because one has pulled down his altar.

Joas on rohkea. Hän asettuu poikansa puolelle ja puhuu kaupunkilaisille järkeä: Jos Baal kerran on niin vahva kuin oletetaan, hän kyllä pystyy puolustamaan itseään. – Joas was a courageous man. He sets to defend the Gideon and start to reason with the community: If Baal really is so strong that they think, he is able to defend himself.

Silloin kun sinä/minä alamme astua Jumalan viitoittamaa tietä, saatamme joutua horjuttamaan status quota ympärillämme ihan pelkästään sillä, että Jumala elämässämme muuttuu näkyväksi. – When you/I start to walk on the roud, shown by Lord, we may bring imbalance status quo around us. Some times it happens when Lord in our lives becomes visible.

Jatkuu seuraavassa kirjoituksessa. – Continues in next article.

Elia -illuusio

Elian voitelu käsitteenä  kuvaa karismaattisen kentän (tai osan) kaipausta Jumalan voiman ilmentymiseen radikaalilla ja näkyvällä tavalla.

Olen itsekin rukoillut ”Elian voitelua” ja omistanut lupaukset voitelusta – eikä minulla tai muilla ole ollut ymmärrystä siitä, mihin todella johtaa se, jos saisimme Elian voitelun.

Elian voitelu merkitsi mielikuvissamme tulen ilmestymistä taivaasta, Jumalan voiman radikaalina osoitusta. Huomaamatta jäi, että Elian voitelu oli laajempi ja radikaalimpi, mitä olimme kuvitelleet.

Voitelu oli Vanhan testamentin aikana valtuutus tehtävään. Jumala valtuutti tehtävään ihmisen joko suoraan (esimerkiksi tuomarit tai profeetta Jesajan, Jeremian tai Hesekielin). Joissakin tilanteissa kerrotaan profeetan voidelleen jonkun kuninkaaksi tai profeetaksi. Ajatus Elian voitelusta liittyy juuri tähän. 1 Kun 19:15-18 kerrotaan Jumalan käskeneen Eliaa voitelemaan kuninkaat Syyrialle ja Israelille sekä seuraajakseen Elisan. Sanaan liittyi lupaus siitä, että nämä kolme tulisivat saattamaan loppuun sen, minkä Elia oli aloittanut: ”uskonpuhdistuksen” ts. lopettamaan Baalin palvonnan.

Ajatus Elian voitelusta liittyy rukoukseen, jonka Elisa lausui ennen kuin Elia otettiin taivaaseen: Hän pyysi kaksinkertaista osaa (KR -32)/ esikoisen osaa (KR -92) Elian voitelusta. Voiteluun liittyy myös ajatus lupauksesta, jonka mukaan Herra lähettäisi myöhemmin profeetan, joka palvelisi Elian Hengessä.

Kumpaankin liittyy ajatus ei vain voitelun samankaltaisuudesta vaan myös toiminnan samankaltaisuudesta. Nämä tulisivat toimimaan kuin Eliat.

Elian tehtävä oli tuoda sana Jumalta tilanteeseen, jossa Israel oli vajonnut syvälle epäjumalanpalvelukseen. Tämä johti rajuun vastakkainasetteluun Israelin kuninkaan Ahabin ja voimakkaan taustavaikuttajan kuningatar Iisebelin kanssa.

Kertomus Eliasta alkaa Raamatussa sanoilla, jotka tämä sai vietäväksi kuningas Ahabille tulevasta kuivuudesta. Tänä aikana Jumala huolehtii Eliasta paitsi pitäen huolta hänen ruokkimisesaan myös turvallisuudestaan. (1 Kun. 17)

1 Kun 18 kuvauksesta käy ilmi, että kuningashuone piti Eliaa sanomineen uhkana. Häntä oli etsitty kaikkialta. Kansa kuitenkin suojeli Eliaa eikä kertonut tämän olinpaikkaa ja/tai lähetti hänet jonnekin muualle turvaan etsjöiltään (1 Kun 18: 9-13). Voidaan puhua silmittömästä ja järjestelmällisestä Herran profeettojen vainosta, jossa Iisebel tappoi kenet profeetoista sai kiinni.

Tällaisessa tilanteessa Elia oli saanut Jumalalta sanan, että hänen piti kohdata kuningas sekä Baalin ja Astarten profeetat (yhteensä 850), joita Iisebel henkilökohtaisesti tuki.

1 Kun 18: 17-18 kertoo pätkän Elian ja Ahabin keskustelusta. Ahab oli jyrkästi sitä mieltä, että yli kaksi vuotta kestänyt kuivuus oli Elian syytä. Elia toi esiin Ahabin vastuun: Kuivuus oli seurausta Ahabin ja hänen sukunsa teoista. Elia käski kutsua kokoon Baalin ja Astarten profeetat ja kansan Karmel – vuorelle.

 • Karmelilla Elia piti puheen, jossa hän käski kansaa valitsemaan jumalansa: Baal vai Herra.
 • Karmelilla Elia haastoi Baalin profeetat voimannäyttöön. Se, jonka jumala vastaa tulella, on Jumala.

Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala! Tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi.
Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala! Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi!”

”Tulen ihme” oli yli kaiken odotetun:

Silloin Herran tuli iski alas. Se söi polttouhrin ja puut sekä alttarin kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden

”Sateen ihme” seurasi perästä.

Rukoillessamme sitä, että saamme kulkea kuin Elia, olemmeko valmiit kaiken tämän kohtaamiseen?