The real Secret of real Growth – Todellisen kasvun todellinen salaisuus

During our stay in Barcelona summer had arrived.- Barcelonassa olomme aikana Suomeen oli tullut kesä.

DSC_8811

Blooming flowers and singing birds everywhere. Kukkaa pukkaavia kukkia ja laulavia lintuja kaikkialla.

DSC_8836

Minun ajatukseni eivät ole teidän
ajatuksianne
eivätkä teidän tienne ole minun teitäni,
sanoo Herra.
Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan
yllä,
niin korkealla ovat minun tieni
teidän teittenne yläpuolella
ja minun ajatukseni
teidän ajatustenne yläpuolella.
Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta
eivätkä sinne palaa
vaan kastelevat maan,
joka hedelmöityy ja versoo
ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän,
niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. (Jes. 55: 8-11)

For my thoughts are not your thoughts,
neither are your ways my ways,”
declares the Lord.
“As the heavens are higher than the earth,
so are my ways higher than your ways
and my thoughts than your thoughts.
As the rain and the snow
come down from heaven,
and do not return to it
without watering the earth
and making it bud and flourish,
so that it yields seed for the sower and bread for the eater,
so is my word that goes out from my mouth:
It will not return to me empty,
but will accomplish what I desire
and achieve the purpose for which I sent it. (Isa 55: 8-11)

DSC_8428

When we ride by bus to an airport I looked a Spanish farmer working in his farm. He hadn´t any modern farming equipment. And despite of this his farm was more dust than fruitful soil. Matkatessamme bussissa kohti lentokenttää näin espanjalaisen viljelijän työskentelemässä tilallaan. Hänellä ei ollut minkäänmoista uudenaikaista kalustoa. Lisäksi tilan maaperä oli pikemminkin pölyä kuin mitä minä pidän hedelmällisenä maaperänä.

DSC_8334

Anyway we could buy in local shops very delicious (!) fruits and vedgetables, produced in these tiny farms difficult to farm. – Kuitenkin paikallisista kaupoista saimme ostaa herkullisia (!) hedelmiä ja vihanneksia, jotka oli tuotettu näillä piskuisilla ja vaikeastiviljeltävillä tiloilla.

This really spoke to me. – Tämä tosiaan puhutteli minua.

  • It isn´t about your background. – Kysymys ei ole ole taustastasi . – It isn´t about how famous you are. – Ei ole kysymys siitä, kuinka kuuluisa olet.
  • Or how rich or well educated you are. (allthought these would help in some cases) – Tai kuinka koulutettu olet. (vaikkakin ajoittain näistä voi olla apua)

Lord may use with you, in you and through you the same miracle of growth as He does in these Spanish farms. – Herra voi tehdä sinun kanssasi, sinussa ja sinun kauttasi saman kasvun ihmeen kuin Hän tekee noilla espanjalaisilla maatiloilla.

  • He may cause something which doesn´t seem fruitfull at all to shoot up. – Hän voi saada aikaan sen, että se, mikä ei näytä yhtään hedelmälliseltä, kasvaakin räjähdysmäisesti.
  • He may do it even more abundantly than you have ever prayed, dreamed, thought or hoped. – Hän voi tehdä sen vielä yltäkylläisemmin kuin olet osannut rukoilla, uneksia, ajatella tai toivoa.

Next verse is one of y favorites in the Bible. – Seuraava Raamatun jae on yksi suosikkejani.

Now to Him Who, by (in consequence of) the [action of His] power that is at work within us, is able to [carry out His purpose and] do superabundantly, far over and above all that we [dare] ask or think [infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes, or dreams]—
To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. (Eph. 3: 20,21)

Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. (Ef. 3: 20, 21)

The real secret of real growth is in Lord and His Word and our relationship to Him and His Word. – Todellisen kasvun todellinen salaisuus on Herrassa ja Hänen Sanassaan sekä yhteydessämme Häneen ja Hänen Sanaansa.

Pelkurista pelastajaksi (osa 1) – Meeting Fear Factory (part 1)

Gideon pelkäsi. Tuomarien kirjan kertomuksen perusteella näyttää siltä, että Gideon pelkäsi kaikkea, minkä kanssa hän joutuisi työskentelemään toteuttaessaan Jumalan antamaa tehtävää. Gideon pelkäsi – – Gideon was frightened. When we read the description of Gideon we may notice that he was afraid of everything that he would need to deal with while executing lords mission. Gideon was troubled when he

  • midianilaisia (Tuom. 6: 11) – thought of Midians (Judges 6: 11)
  • perhettä ja sukulaisia (Tuom. 6: 27) – his family and men of his city(Judges 6: 27)
  • Jumalan kohtaamista (Tuom. 6: 22) – noticed he has met Lord (Judges 6: 22)
  • uskoa Jumalan lupausta (Tuom. 6: 36) -to believe the promises of Lord (Judges 6: 36)
  • jopa itseään (että hän epäonnistuisi, Tuom. 6: 15, 36) – even himself (that he would fail in fullfilling the mission given by Lord, Judges 6: 15, 36)

Peloistaan huolimatta Gideon oli Jumalan valittu, joka vapauttaisi israeliliaset Midianin ikeestä. – In despite of fears Gideon were chosen by Lord. He would set Israel free from the oppression of Midian.

Jumala johti Gideonin kohtaamaan pelkokertoimen toisensa jälkeen. Jumala myös kärsivällisesti osoitti Gideonille, että Hän Jumala. – Lord lead Gideon meet fear factory time after time. With patience Lord show Gideon that He was God, as well.

Tuomarien kirjan kuvaus Gideonista on hieno kuva Jumalasta, joka suostuu puhumaan sinulle ja minulle kieltä, jota me ymmärrämme, puhumaan niin, että sanoma menee perille. Kun Jumala on nähnyt meissä timantin, Hän on valmis kärsivällisesti hiomaan meitä niin, että saa timantin esiin. Joskus tämä tapahtuu hyvin rutakasti, joskus verkkaisempaan tahtiin. – The description of Gideon written in Judges paint fantastic picture of God, who is willing to speak to you and me the language we may uunderstand and is willing to speak the way we may catch the message.

Sen, miten Jumala käsitteli Gideonin pelkoja, voit lukea Tuomarien kirjan luvusta 6. Tässä kirjoituksessä käsittelen peloista yhtä. – We may read more about ways which Lord used to deal with fairs of Gideon in Judges 6. In this article I will deal with one of these fears.

Perheen, sukulaisten ja yhteisön pelko – Fear of family, household and community

Mitä minun perheeni/sukuni/yhteisöni sanoo, jos…? Siinä kysymys, jonka useimmat meistä esittävät tilanteessa, jossa pitäisi tehdä jotain radikaalia. – What does my family/household/community say, if I…? We may ask when we should do something radical.

Perheen/suvun/yhteisön vaikutusvalta Gideonin aikana oli paljon vahvempi kuin esimerkiksi Suomessa 2014. Perheen isän sana oli laki. Nyt Jumala käski Gideonia, joka sanoi olevansa kaikkein vähäisin omassa suvussaan, suorittamaan uskonpuhdistuksen omassa kodissaan, joka taas oli osa laajempaa yhteisöä. – Influence of family/household/community was even stronger than for example now days in Finland. Now Lord commanded Gideon, who saw himself at least in his father´s house, to carry out the reformation in his household which was an integral part of a larger community.

Ota isäsi paras sonni, se joka on seitsenvuotias. Revi maahan isäsi alttari, jolla hän uhraa Baalille, ja kaada sen vieressä seisova asera-paalu.
Rakenna tänne kukkulan laelle kivistä alttari Herralle, Jumalallesi. Rakenna se säädetyllä tavalla. Uhraa sitten sonni polttouhriksi ja käytä polttopuuna asera-paalua, jonka kaadoit maahan.
Take your father’s bull, the second bull seven years old, and pull down the altar of Baal that your father has and cut down the Asherah [symbol of the goddess Asherah] that is beside it.
And build an altar to the Lord your God on top of this stronghold with stones laid in proper order. Then take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the Asherah which you shall cut down.”

Jumala käski uhraamaan itselleen parasta päältä: Gideonin isän parhaan sonnin. Sama kuin tänä päivänä talon poika laittaisi lihoiksi emolehmänavetan siitossonin, jonka arvo voi huutokaupassa pyöriä 3000-4300 €:ssa käyttöarvosta puhumattakaan. Tuskin siinä suomalainenkaan farmari poikansa päätä silittäisi. – Lord commanded to take one of the best bull of his father. It is same as if some one here in Finland would take one of best breeding bulls of a suckler cow farm, the bull valued 3000-4300 €, which doesn´t include the value of usage. I assume, even kindest of farmer wouldn´t say: Good boy…

Lisäksi Jumala käski repimään maahan Baalin alttarin ja asera-paalun. Näiden molempien kaanaanilaisen palvonnan muotojen ajateltiin varmistavan niin maan, ihmisten kuin eläintenkin hedelmällisyyden. Siksi kaupungin asukkaiden reaktio ja huoli on ymmärrettävä. Heille Baalin alttarin ja asera-paalun tuhoaminen merkitsi samaa kuin joku hankkisi kuolemaa heidän ylleen. Siksi he olivat ärhäkästi vaatimassa tihutyön tekijälle kuolemaa. – In despite of this Lord commanded to cut down the altar of Baal and symbol of Aserah. Both of these Canaanite forms to worship was attached with fertility both ground, inhabitants and cattle. So we may a bit understand reactions and anxiety of the community of Gideon. To them the destruction of the altar of Baal and the symbol of Asera was same as if some one was pulling death down to destroy them. That is the reason why they so aggressively demanded death sentence for lawbreaker.

Joas, Gideonin isä on toimissaan viisas. Joasin logiikka on: Jos tuo jumala tosiaan on jumala, hän voi vallan hyvin puolustaa itseään. – Joas, the father of Gideon was a wise man. His logic was: If god is really god, he is able to defend himself.

Puolustatteko te Baalia? Tekö yritätte pelastaa hänet? Sen, joka asettuu puolustamaan Baalia, on kuoltava ennen aamunkoittoa. Jos Baal on jumala, puolustakoon nyt itse itseään, kun Gideon on repinyt maahan hänen alttarinsa.
But Joash said to all who stood against him, Will you contend for Baal? Or will you save him? He who will contend for Baal, let him be put to death while it is still morning. If Baal is a god, let him contend for himself because one has pulled down his altar.

Joas on rohkea. Hän asettuu poikansa puolelle ja puhuu kaupunkilaisille järkeä: Jos Baal kerran on niin vahva kuin oletetaan, hän kyllä pystyy puolustamaan itseään. – Joas was a courageous man. He sets to defend the Gideon and start to reason with the community: If Baal really is so strong that they think, he is able to defend himself.

Silloin kun sinä/minä alamme astua Jumalan viitoittamaa tietä, saatamme joutua horjuttamaan status quota ympärillämme ihan pelkästään sillä, että Jumala elämässämme muuttuu näkyväksi. – When you/I start to walk on the roud, shown by Lord, we may bring imbalance status quo around us. Some times it happens when Lord in our lives becomes visible.

Jatkuu seuraavassa kirjoituksessa. – Continues in next article.

752. Piilosta pelastajaksi – From Hiding Place to Hero

Herra on kanssasi, sinä urhea soturi! /The Lord is with you, you mighty man of [fearless] courage.

sanoi enkeli Gideonille/ the angel said to Gideon.

Et oo tosissas!/ You are kidding

sanoisi aikamme nuori mies vastaavassa tilanteessa/ would say a young man in a similar situation in the year 2014.

Gideonin kutsumuksen ei niin hohdokkaat ja voimantäyteiset alkuaskelet omin sanoin.(Voit lukea koko tarinan Tuomarien kirjan 6. luvusta) / First steps of Gideon´s calling weren´t full of courage or glamour. (You may read the whole story in Judges 6)

Gideon oli midianilaisten – juuri niiden, joiden käsistä hänen piti israelilaiset pelastaa – pelossa viinikuurnassa puimassa viljaa. Gideon näki itsensä vähäisimpänä suvustaan. Gideonilla oli enkelin kanssa keskustellessaan päällimmäisenä sama kysymys kuin (uskon, että) monilla meillä, kun näyttää siltä, että Jumala ja Hänen apunsa loistaa poissaolollaan – Gideon was beating wheat in the winepress to hide it from the Midianites. And this is how Gideon saw himself, his possibilities to fullfill the calling given by Lord: my clan is the poorest in Manasseh, and I am the least in my father’s house. Oppression, fear and depression caused by Midianities was the background of words by Gideon:

Jos sinä, Jumala, olisit ollut meidän kanssamme, emme olisi tässä pulassa. /O sir, if the Lord is with us, why is all this befallen us? And where are all His wondrous works of which our fathers told us, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt?

Enkeli sanoo Gideonille neljä tärkeää asiaa. – The angel says four important keys to Gideon:

1. Käytä sitä voimaa, joka sinussa on.- Go in this your might.

Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä. – You shall save Israel from the hand of Midian.

3. Minä lähetän sinut. – Have I not sent you?!

4. Kun minä olen sinun kanssasi, sinä kukistat midianilaiset, aivan kuin vastassasi olisi yksi ainoa mies. – Surely I will be with you – and you shall smite the Midianites as one man.

Kysymys ei ollut Gideonin lähtökohdista. Vähäisyydestä ja tuntemattomuudesta viis. Jumala käski Gideonia käyttämään sitä (voimaa, kykyä), mitä hänellä oli. Jumala käski menemään (liikkumaan (eteenpäin), kävelemään, menemään) ja pelastamaan israelilaiset. Gideon kykenisi tähän, koska Jumala oli lähettänyt (myös ´tuonut esiin´) hänet. Jumala oli Gideonin kanssa. Gideon tulisi näkemään, kuinka Jumalan antama lupaus täyttyisi. – This wasn´t about the background of Gideon. It may bee poorest, weakest, most impossible answer to the realities in the mid of oppression by Midianities. Lord commanded Gideon to go in that might (strength, power, ability) which he had. Lord commanded Gideon to go (to move, go forth) and save Israel. Gideon would do that, because Lord had sent him. Gideon would fullfill his destiny and calling.

Gideonin oli mentävä ”siinä voimassaan”. Siinä kaikki. – Gideon would have to go in that might (which he had). Thats all.

Kysymyksiä Sanan äärellä. Jatkan seuraavassa kirjoituksessani samojen kysymysten pohtimista Gideonin näkökulmasta sellaisena kuin ne Raamatun lehdiltä avautuvat. Huomaa, että vastaukset eivät ole ”oikein” tai ”väärin”, vaan ne ovat sinun/minun vastaus kysymykseen. Huomaa myös, että kysymysten lopussa on ”other”, vapaa tila sinun omalle vastauksellesi. Painamalla ”Vote” saat vastauksesi ihmisten ilmoille! – Some questions including the matter at hand. I will continue handling this item, as it is opening through Gideon´s story, in my next article as well. Notice: There isn´t ”right” or ”false” answers in this matter, but answers of mine or yours. You may also find a place for your own opinions when you click ”other”. By pressing ”vote” you may get us to know your answer.


Samassa paketissa

 

Mistä elämämme riippuikaan?

Ihminen ei elä ainoastaan leivästä,
vaan kaikesta, mitä Herra sanoo. (5. Moos. 8: 3)

Jae sisältää mielestäni todella oleellista meidän kristittyjen (hengellisen) elämän kannalta: Elämämme riippuu ei vain leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo.

Jae on yksi niistä sanoista, joilla Jeesus torppasi sielunvihollisen häneen kohdistamat kiusaukset.

Sanan lukijat sikailijoita?

Olen törmännyt opetukseen, joka halveksii Sanaa ja siihen pureutuvia ihmisiä. Minusta on ollut todella törkeää, että jollakin on ollut kanttia väittää, että Sana ylpistää, Sana vie vinoon – tai että Sanan lukeminen on ”porsastelua”.

Usein nämä väitteet perustellaan näennäisesti Sanalla tai Hengen ilmoituksella – asiayhteydestään irrotetuilla Raamatun kohdilla tai sillä, että ”Herra puhui”.

Kuri ja kuuliaisuus

Itse olen entistä tomerammin ottanut tavakseni lainata jakeita nimenomaan ASIAYHTEYDESSÄÄN sen vuoksi, että näemme, mihin jakeet oikeasti ovat liittyneet.

Seuraavassa alussa lainaamani jae tässä asiayhteydessä:

”Painakaa mieleenne se laki, jonka minä nyt annan teille. Noudattakaa sitä tarkoin, että saisitte elää, lisääntyisitte ja pääsisitte ottamaan omaksenne sen maan, josta Herra on valalla vannoen antanut lupauksen teidän esi-isillenne. Muistakaa, kuinka Herra neljänkymmenen vuoden aikana johdatti teitä pitkällä matkallanne autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyjään vai ette. Tehdäkseen teidät nöyriksi hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta mitä Herra sanoo.

Kysymys on kuuliaisuudesta. Myös syystä ja seurauksesta. Meille suomalaisille, jotka olemme saaneet tukkapöllyä, jotkut ehkä (ainakin näytettynä) vitsaa, seisoneet nurkassa, tms. kuri merkitsee usein nimenomaan rangaistusta. Minulle asia avautui aikanaan Vapaakirkon teologisen opiston rehtorin Simo Lintisen luennolla. Hän kertoi, että kuri -sanan alkuperäinen merkitys on sama kuin lammaslaumaa oikeaan suuntaan ohjaava aitaus. Kysymys ei ollut rangaistuksesta, vaan oikeaan (suuntaan) ohjaamisesta. Kysymys oli lampaan ja lauman edusta. Kysymys oli siitä, että laumaa ohjattiin joko turvaan tai hyville ruokamaille. Kun luemme edellämainitut jakeet tästä ohjauksen näkökulmasta, asia avautuu aivan eri tavoin kuin, jos lukisimme sen rangaistuksen näkökulmasta.

Kurituksen perimmäinen motiivi

Kysymys ei niinkään ole siitä, että Jumala rankaisisi meitä töppäyksistämme, kuin siitä, että Hän yrittää kertoa meille, että paras tie on tehdä niin kuin Hän on meitä neuvonut tekemään.

Kerta toisensa jälkeen Jumala osoittaa meille tietä Hänen Sanaansa.

Sanan perinpohjainen tuntemus auttaa löytämään totuuden

Olen hengellisen kentän ilmiöitä seuratessani tullut siihen tulokseen, että myös meidän ajassamme petos ja väärennös tulee yhtä ovelassa muodossa kuin sitä tarjottiin Adamille ja Eevalle tai Jeesukselle. Se tulee varsin usein puolitotuuksina, väitteinä, jotka näennäisesti näyttävät hyviltä, oikeilta – jopa pyhiltä ja raamatullisilta.

Tässä on syy siihen, että myös meidän kannattaa tuntea Sana perinjuurin ja antaa sen uskon kautta sulautua meihin ja antaa Pyhän Hengen tehdä sitä elämässämme eläväksi ja toimivaksi. Sama ”keino” millä Jeesus pystyi erottamaan kiusauksen johdatuksesta, toimii myös meillä.