Odd fruits of misunderstood Authority – Väärinymmärretyn arvovallan oudot hedelmät

It was a sleepless night. I was late at home from work – and tired. But after only some hours sleep I wake up after seeing a nightmare. In some minutes I got a thought how the enemy has tried to settle hindrances, obstacles to my and my familys way to stop me, to stop us and even to stop our supporters. – Se oli uneton yö. Olin myöhään kotona töistä – ja väsynyt. Mutta vain muutaman tunnin unen jälkeen heräsin nähtyäni painajaisen. Muutamassa minuutissa mieleeni tuli ajatus, että vihollinen yritti asettaa tielleni – ja perheeni tielle – esteitä ja piilottaa minulta jotain tärkeää ja pysäyttä minut, meidät ja jopa meidän tukijamme.

I said loud – Sanoin ääneen:

Lord, I know, you are stronger than any enemy. – Herra, minä tiedän, että olet voimakkaampi kuin vihollinen.

I tried to sleep again after praying an hour or so… And wake up after seeing an another nightmare… – Yritin nukkua uudemman kerran rukoiltuani tunnin tai jotain sinne päin… Heräsin nähtyäni uuden painajaisen…

Well, that which I met in that night was very familiar to me. I have met this then and now. – Se, mitä tuona yönä kohtasin oli tuttua. Olin silloin tällöin kohdannut vastaavaa.

Of course, we as Christians are on a battlefield. – Luonnollisessti me kristittyinä olemme taistelukentällä.

The Bible says that we have been transformed from darkness to light. And that is bad news to enemy. It wants us to be a part of his plan. Enemy hates our new status in the presence of Lord and tries actively to take it away from us. Enemy tries find a way to do so. – Raamattu kertoo, että me olemme siirtyneet pimeydestä valoon. Ja se on huono uutinen viholliselle. Se haluaa meidän olevan osa sen suunnitelmaa. Vihollinen vihaa uutta asemaamem Herran läsnäolossa ja aktiivisesti yrittää saada meidät pois tuosta asemasta.

In my – and my familys – life, that way has been narcissists of our life. – Especially those ones who have misunderstood their authority as ”Christians”. – Minun – ja perheeni – elämässä väylä tähän ovat olleet elämämme narsistit – etenkin ne, jotka ovat ymmärtänet väärin kristityn ”arvovallan”.

This is the weirdest part of my story.  – Tässä onkin tarinan oudoin osuus.

Many, many years ago I got a foretaste about it. – Vuosia sitten sain esimakua tästä.

As we know after reading articles about narcissists, they are ”gods” of their own lives – even if they says that Jesus is Lord. They plays life by their way using rules made by their own.  – Kuten tiedämme narsisteista kirjoitettujen artikkeleiden perusteella, että he ovat  oman elämänsä ”jumalia” – vaikka sanoisivatkin Jeesusta Herrakseen.

They twist Scriptures after their own purposes and hidden motives – and they pray that way, too. – He vääntävät Kirjoitukset mieleisikseen ja sopimaan piilossa oleviin tarkoitusperiinsä – ja he myös rukoilevat tällä tavoin.

My two friends ”testimonied” how elders of a denomination cursed as part of an intercession session every one who left that church. – Kaksi ystävääni ”todistivat”, miten yhteisön vanhimmisto kirosi jokaisen yhteisöstä lähteneen osana yhteistä esirukousta.

It was as if necromancy! – Se oli kuin manausta!

They said – and they never, ever went back to that ”church”. – He totesivat – eivätkä sen koommin siihen ”kirkkoon” menneet.

One of most famous word picked from Bible in that church was – Yksi suosituimmista poiminnoista Raamatusta oli tuossa seurakunnassa:

Don´t touch my anointed ones… – Älä koske minun voideltuihini.

Well, it sounds biblical, but it must be seen in the context! – Toki tuo vaikuttaa raamatulliseta, mutta se on irrotettu asiayhteydestään!

If some one is anointed by Lord, his/her behavior looks like Lords behavior, his/her heart looks like Lords heart, his/her purposes looks like Lords purposes. If don´t, there is something wrong with their so called anointing. – Jos joku on Herran voitelema, hänen käytöksensä on kuin Herran käytös, hänen sydämensä muistuttaa Herran sydäntä, hänen tarkoitusperänsä Herran tarkoitusperiä. Mikä ei, jotain on vinossa nk. voitelussa.

Do you remember, how Jesus cried because of children of Israel by saying that he have been longed for them to gather them as a hen gathers her chicks under her wings? – Muistatko, miten Jeesus itki Israelin lasten takia ja sanoi, että hän halunnut koota heidät kanaemon tavoin siipiensä suojaan?

Jesus didn´t want to do so to misuse power against them or to manipulate them, but to save them! – There is huge difference between narcissists way and Lord´s way. – Jeesus ei halunnut käyttää heihin valtaa väärällä tavoin tai manipuloida heitä, vaan sen sijaan pelastaa heidät!

This church mentioned above was offended because ex-members had enough of pressure and manipulating and left the church and so they ”took their authority” to curse them. – Yllä mainittu ”kirkko” oli loukkaantunut siitä, että sen entiset jäsenet olivat saaneet tarpeekseen paineesta ja manipuloinnista ja jättänyt kirkon. Niinpä he ”ottivat arvovallan” kirotakseen heitä.

They hadn´t authority to do that from Lord. Definetly not – althought they thought doing Lord´s will. As did people in ancient times by killing prophets. – Ei heiltä Herralta ollut tuota arvovaltaa. Tosiaankaan ei – vaikkakin he luulivat tekevänsä Herran tahtoa. Niin tekivät muinaiset ihmiset tappaessaan profeettoja.

Let´s read words said by Jesus in context – Katsotaanpa Jeesuksen sanoja asiayhteydessään:

Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. Look, your house is left to you desolate.  For I tell you, you will not see me again until you say, ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord.´

I think, this is very serious word. Jesus is saying that refusing to do according to His real will, causes isolation and desolation – until people turn back to Lord. – Ajattelen, että sana on todella vakava. Jeesus sanoo, että kieltäytyessään tekemästä Herran tahdon mukaan, ihminen ajautuu eristätyneisyyteen – siihen asti, kun palaa Herran luo.

Anointed one may be he/she who warns because of wrong manners in a denomination. On the other hand he/she may be a member on the back seat without any pretense. He/she may be that one who have suffered from cruel and manipulating preaching. – Voideltu voi olla se, joka varoittaa vääristä toimintamalleista yhteisössä. Toisaalta voideltu voi olla takapenkin muista erottumaton rukoilija. Voideltu voi olla se, joka on kärsinyt julman ja manipuloivan saarnaamisen vuoksi.

–and ”jerusalem, jerusalem, who kills prophets and stone who are sent to you” may be those ones who says they are anointed ones – because of which they are doing to ”little ones”. – ja ”jerusalem, jerusalem, sinä joka tapat  ja kivitä profeetat, jotka olen lähettänyt luoksesi” voivat olla niitä, jotka sanovat itsestään, että he ovat voideltuja, sen takia, mitä he tekevät ”kaikkein vähäisimmille”.

Back to curses and cursing prayers. – Takaisin kirouksiin ja kiroaviin rukouksiin.

Those have made me sad. I can´t understand those ones who are preaching about touch of Love, loving Lord – and after that are cursing people, whom Lord loves! How unreasonable! Lord loves even them in the mid of doing wrong things. Lord want even them back to Him! He want every one to come back and be saved! – Ne tekevät minut surulliseksi. En voi käsittää ihmisiä, jotka puhuvat rakkauden kosketuksesta, rakastavasta Herrasta – ja sen jälkeen kiroavat ihmisiä, joita Herra rakastaa! Miten älytöntä! Herra rakastaa jopa heitä, jotka kiroavat, heidän toimiessaan väärin. Herra haluaa jopa heidät takaisin luokseen! Hän haluaa jokaisen palaavan ja pelastuvan!

Besides of this I have been sad because of results of this kind of prayers. Those aren´t a joke. I have gone that through personally. – Sen lisäksi olen surrut tämän kaltaisten rukouksien seurauksia. Ne eivät ole vitsi. Olen käynyt tämän läpi itse.

I have been in situation, where as if invisible wall have been on my way. I haven´t be able to move on until after long prayerful period the wall have disappeared. Afterwards I have got to know about ”cursing prayers” said by some one or someones on my background. – Olen ollut tilanteessa, jossa edessä tuntuu olevan näkymätön seinä. En ole kyennyt liikkumaan eteen päin ennen kuin pitkä rukouksen jakson jälkeen – kun seinä on kadonnut. Jälkikäteen olen tiennyt ”kirousrukouksista”, jotka ovat olleet taustalla.

Once, years ago I was in a cattle shed listening one of oddest story ever. Those farmers were friend of one of ex-member of that kind of ”cursing church”. After ex-members have left the church, they had met multiple difficulties: have lost their jobs, spares, friends. And these difficulties seemed to follow their new friends, new working places. As they have been cursed. – Kerran, vuosia sitten olin eräässä navetassa ja kuulin omituisimman tarinan ikinä. Nämä viljelijät olivat joidenkin sellaisten ystäviä, jotka olivat kuuluneet edellä mainitun kaltaiseen kirouksia latelevaan ”kirkkoon”. Lähdön jälkeen näiden ex-jäsenten kohdalla olivat alkaneet omituiset ongelmat: he olivat menettäneet työnsä, säästönsä, ystävänsä. Nämä vaikeudet näyttivät seuraavan heidän uusia ystäviään ja uusia työpaikkojaan. Ikään kuin nämä olisivat kirottuja.

Well, in that cow shell, I haven´t needed any more words. I exactly knew what had happened, and what was the medicine. The church – which has misunderstood their ”authority” had targeted their angry battle prayers to ex-members and every one surrounding them and the fruit was subnatural setbacks even lives of people who haven´t anything to do with that church! – I and many praying people around Finland and abroad prayed for the cattle to move accidents away. – Tuossa navetassa en tarvinnut enempää sanoja. Tiesin täsmälleen, mistä kenkä puristi, ja tiesin lääkkeen. ”Kirkko”, joka oli ymmärtänyt arvovaltansa väärin, oli kohdistanut vihaiset taistelurukouksensa ex-jäseniin ja kaikkiin, jotka heitä ympäröivät. Tuloksena oli yliluonnollisilta tuntuvat takaiskut jopa sellaisten elämässä, joilla ei ollut tuon ”kirkon” kanssa mitään tekemistä.

…and back to that sleepless night, when I looked at fruits of ”battle prayers” in my life… – … ja takaisin tuohon unettomaan yöhön, kun näin ”taistelurukouksien” vaikutukset elämässäni…

After some hours sleep, I went downstairs to my home office and opened my e-mail. I read a short message, which was sent in these minutes when I wake up second time – Muutaman tunnin unen jälkeen menin alakertaan, kotitoimistooni ja avasin sähköpostini. Luin viestin, joka oli lähetetty juuri niillä minuuteilla, kun heräsin toisen kerran:

— it has seemed like the enemy and my Spirit have been playing in a chess match over your life. Move and counter move, blessing and then trial. I tell you though that the enemy has made a huge mistake in ever thinking my plans for you were anything like a chess match. For Lord own the board and all of the pieces on the board. Lord is about to take my mighty arm and wipe all of the enemy’s pieces of the board and declare checkmate! — Lord will not cease until everything the enemy has stolen, hindered, or delayed comes back to your life in more than full measure. — On vaikuttanut siltä, kuin Jumala ja vihollinen pelaisivat shakkia: eteen ja taakse, siunaus ja taistelu. Kerron sinulle, että vihollinen on tehnyt virheen ajatellessaan, että Jumalan suunnitelmat elämääsi varten ovat kuin shakki. Jumala omistaa laudan ja Hän omistaa nappulat. Jumala on ojentamassa kätensä ja pyyhkimässä laudalta vihollisen nappulata – ja shakki ja matti! — Eikä Herra luovuta ennen kuin on asettanut ennalleen sen, mitä vihollinen on varastanut, piilottanut ja keskeyttänyt elämässäsi – kukkuraisella mitalla.

Amen. – When we abide in Jesus, we are victorious, even in the mid of weirdest battles. – Abiding in Jesus is real key. – Amen. Kun pysyttäydymme Jeesuksessa, olemme voittajia, jopa kummallisimmissa taisteluissa.

Please, don´t start to command obstacles, difficulties, death, etc. bad to anyones life,… That isn´t our job… We pray FOR, not against! – Ethän ala komentaa esteitä, vaikeuksia, kuolemaa tms. huonoa kenenkään elämään… Se ei ole meidän tehtävämme… Meidän tehtävämme on rukoilla PUOLESTA, ei vastaan!

Julkaissut Pauliina Kuikka

pastori, valokuvaaja, sisällöntuottaja - pastor, photographer, content manager

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: